tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học cây trồng: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn và một số biện pháp kỹ thuật canh tác lúa cạn địa phương tại vùng Tây Bắc Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Thu thập, xác định đặc tính nông sinh học liên quan đến khả năng chịu hạn của các giống lúa cạn và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác nhờ nước trời tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Sau đây là bản tóm tắt luận án. | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN VĂN KHOA NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC LIÊN QUAN ĐÉN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SÓ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA CẠN ĐỊA PHƯƠNG TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số 62 62 01 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN sĩ HÀ NỘI NĂM 2016 Công trình hoàn thành tại HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học 1. . Phạm Văn Cường 2. TS. Nguyễn Thị Kim Thanh Phản biện 1 Hoàng Minh Tấn Phản biện 2 . Lã Tuấn Nghĩa Phản biện 3 TS. Nguyễn Văn Phú Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ. phút ngày. tháng. năm 2016 Có thể tìm hiểu Luận án tại - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BÓ CÓ LIÊN QUAN ĐÉN LUẬN ÁN 1. Nguyễn Văn Khoa Đoàn Thị Thùy Linh Nguyễn Quốc Trung Nguyễn Thị Kim Thanh và Phạm Văn Cuờng 2014 . Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn lúa cạn thu thập ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chuyên đề giống cây trồng vật nuôi. 1 . tr. 68-76. 2. Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Thu Hiền Đoàn Thị Thùy Linh Phạm Văn Cuờng và Nguyễn Thị Kim Thanh 2014 . Đặc điểm sinh lý hên quan đến tính chịu hạn của một số mẫu giống lúa cạn vùng Tây Bắc. Tạp chí Khoa học và Phát triển. 8 12 . tr. 1213-1222. 3. Nguyễn Văn Khoa và Phạm Văn Cuờng 2015 . Ảnh huởng của mật độ gieo trồng và mức phân đạm bón đến sinh truởng và năng suất của lúa cạn tại vùng Tây Bắc. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 11 . tr. 40-47. 4. Nguyễn Văn Khoa và Phạm Văn Cuờng 2015 . Hiệu quả sử dụng đạm của cây lúa cạn vùng Tây Bắc. Tạp chí Khoa học và Phát triển 8 13 . tr. 1333-1342. tương đối trong lá cao khi gặp hạn các đặc điểm này có tương quan thuận cao với chất khô tích lũy khi hạn ở giai đoạn cây con r proime 0 71 r hlntđ 0 85 . Khả năng duy trì hàm lượng diệp lục cao phục hồi quang họp tốt sau hạn và sự tích lũy hàm lượng chất khô cao ở giai đoạn trỗ và chín sáp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.