tailieunhanh - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 169

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 169 mời các bạn và thầy cô hãy tham khảo để giúp các em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT tRầN phú _ CÁC MÔN THI ĐẠI học NĂM HỌC 2012 - 2013 _ LẦN I THÁNG 01 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Đe thi môn Hóa học_ Khoi A B Đề thi có 6 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 169 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố C 12 H 1 O 16 N 14 P 31 S 32 He 4 Na 23 K 39 Ca 40 Ba 137 Al 27 Zn 65 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Cr 52. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1. Một loại khoáng chất có chứa 48 9 oxi 10 3 nhôm và còn lại là silic và natri về khối lượng. Phần trăm khối lượng của silic trong khoáng chất là A. 20 3 . B. 21 7 . C. 38 4 . D. 32 1 . Câu 2. Một loại phân lân supephotphat đơn có chứa 31 31 Ca H2PO4 2 về khối lượng còn lại là các tạp chất không chứa photpho được sản xuất từ quặng photphorit. Độ dinh dưỡng của phân lân là A. 19 00 . B. 14 34 . C. 8 30 . D. 16 00 . Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic Y và Z tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 dư thu được a mol CO2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trên cũng thu được a mol CO2. Tổng số nguyên tử cacbon trong 2 phân tử Y và Z là A. 5. B. 3. C. 6. D. 4. Câu 4. Cho dãy các chất o-Crezol p-Xilen isopren glucozơ fructozơ mantozơ saccarozơ alanin catechol axit benzoic khí sunfurơ metylxiclopropan xiclobutan và khí clo. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là A. 8. B. 7. C. 10. D. 9. Câu 5. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg Al Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y không có muối amoni và 11 2 lít đktc hỗn hợp khí Z gồm N2 NO N2O và NO2 trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau có tỉ khối đối với heli bằng 8 9. Số mol HNO3 phản ứng là A. 3 4 mol. B. 3 2 mol. C. 2 8 mol. D. 3 0 mol. Câu 6. Thí nghiệm có xảy ra sự ăn mòn điện hóa là A. Nhúng thanh sắt vào dung dịch Fe2 SO4 3. B. Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2. C. Nhúng thanh đồng vào dung dịch FeCl3. D. Nhúng thanh magie vào dung dịch H2SO4.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.