tailieunhanh - Toán học lớp 11: Các dạng toán đếm trọng tâm (phần 3) - Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu "Toán học lớp 11: Các dạng toán đếm trọng tâm (phần 3) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ hữu ích kèm theo hướng dẫn giải. tài liệu sau để ôn tập và bổ sung kiến thức đạt hiệu quả. | Khóa h c TOÁN 11 – Th y NG VI T HÙNG Facebook: LyHung95 CÁC D NG TOÁN M TR NG TÂM – P3 (Nâng cao) Th y ng Vi t Hùng D NG 3. BÀI TOÁN MS T H P TRONG HÌNH H C Bài 1: [ VH]. Trong m t ph ng cho n ư ng th ng c t nhau t ng ôi m t, nhưng không có 3 ư ng nào ng quy. H i có bao nhiêu giao i m? Có bao nhiêu tam giác ư c t o thành? 2 • S giao i m: Cn = 3 • S tam giác: Cn = n(n − 1) 2 n(n − 1)(n − 2) 6 Bài 2: [ VH]. Cho 10 i m trong không gian, trong ó không có 3 i m nào th ng hàng. a) Có bao nhiêu ư ng th ng i qua t ng c p i m? b) Có bao nhiêu vectơ n i t ng c p i m? c) Có bao nhiêu tam giác có 2 S: a) C10 nh là 3 trong 10 i m trên? ng ph ng, thì có bao nhiêu t di n ư c t o thành? 3 c) C10 4 d) C10 2 b) A10 d) N u trong 10 i m trên không có 4 i m nào Bài 3: [ VH]. Cho a giác l i có n c nh (n ≥ 4) a) Tìm n a giác có s ư ng chéo b ng s c nh? nh thì không ng qui. Hãy tính s giao i m (không ph i là b) Gi s 3 ư ng chéo cùng i qua 1 nh) c a các ư ng chéo y? 2 S: a) Cn − n = n ⇒ n = 5 b) Giao i m c a 2 ư ng chéo c a 1 a giác l i (không ph i là chéo m t t giác mà 4 nh thu c n nh c a nó là 4 nh) chính là giao i m c a 2 ư ng nh c a a giác. V y s giao i m ph i tìm b ng s t giác v i 4 4 nh c a a giác: Cn Bài 4: [ VH]. Cho m t a giác l i có n-c nh (n ∈, b ≥ 3) . a) Tìm s ư ng chéo c a a giác. Hãy ch ra 1 a giác có s c nh b ng s nh trùng v i nh c a a giác? (n − 2)(n − 1)n . 6 n(n − 1)(n − 2)(n − 3) . 24 ư ng chéo? b) Có bao nhiêu tam giác có n(n − 3) ; n = 5. 2 c) Có bao nhiêu giao i m gi a các ư ng chéo? S: a) b) c) Bài 5: [ VH]. Tìm s giao i m t i a c a: a) 10 ư ng th ng phân bi t? b) 10 ư ng tròn phân bi t? c) 10 ư ng th ng và 10 ư ng tròn trên? S: a) 45. b) 90. Tham gia khóa TOÁN 11 t i c) 335. có s chu n b t t nh t cho kì thi TS H! Bài 6: [ VH]. Cho hai ư ng th ng song song (d1), (d2). Trên (d1) l y 17 i m phân bi t, trên (d2) l y Khóa h c TOÁN 11 – Th y NG VI T HÙNG Facebook: LyHung95 20 i m phân bi t. Tính s tam giác có các S: 5950. Bài 7: [ VH]. Cho m t ph ng cho a .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.