tailieunhanh - Chương trình đào tạo cố vấn dịch vụ

Nội dung chương trình đào tạo cố vấn dịch vụ gồm có các khái niệm liên quan đến cố vấn dịch vụ, quy trình 7 bước phục vụ khách hàng, kỹ năng sử dụng điện thoại, quy trình 7 bước giải quyết khiếu nại, năm yếu tố phục phục khách hàng. Mời bạn đọc tham khảo. | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO CO VAN DỊCH VỤ PHAN I Cố vấn dịch vu là ai Đó là người đại diện cho đại ly lang nghe các yêu cầu cua khách hàng đưa ra những lời khuyên vê những phan ma khach hang chữa biết tời viết phiếu yêu cau sữa chữa va khi hoan thanh giai thích cóng việc đa lam cho khach. Ngữời đai diện đó cón phai có kha nang giai quyết hang loat cac yêu cau ky thuật va khiêu nai. Nói cach khac co vấn dịch vu khóng chỉ la ngữời viết phiếu yêu cau sữa chữa ma cón thữc hiên tất ca cóng viêc liên quan tời khach hang cua tram dịch vu. Vai trô cua cố vấn dịch vu Có vấn dịch vu chịu trach nhiêm vê những lĩnh vữc liên quan đến khach hang nhữ sau a. Quy trình 7 bữờc phuc vu khach hang b. Tra lời những cấu hói vê Xê va cac dịch vu liên quan đữa ra những lời khuyên vê những vấn đế can nhấn manh đữa ra những ky nang lai Xê chó khach hang . c. Giai quyết những khiếu nai đờn gian cua khach hang. Vì vây cóng viêc cua có vấn dịch vu la nang cao sữ hai lóng cua khach hang vời những dịch vu ma ho đa nhan. Tấm quan trọng cua cô vàn dịch vu Khach hang coi CVDV nhữ la ngữời đai diên chó đai ly. Những đói vời những ngữời cón lai trong đai ly CVDV lai la ngữời đai diên chó quyên lời va mói quan tam cua khach hang. a Có vấn dịch vu nang cao sữ hai lóng cua khach hang. Chất lữờng cóng viêc phu thuóc rất nhiêu vao kha nang lang nghê thong tin cua khach hang vế cac hữ hóng va truyền đat những thong tin nay tời ky thuat viên bang van ban va bang lời nói cua CVDV. Ky nang phuc vu khach hang cua CVDV anh hữờng rat lờn tời quyết định cua khach hang có quay trờ lai va giời thiêu vời những ngữời khac hay khóng. b Cô vấn dịch vu xem xét nhu cau dịch vu va cung cấp dịch vu đô chô khach hang. Có vấn dịch vu Xêm xêt yêu cau cua khach hang vê dịch vu va đóng thời tìm ra những nhu cau khac ma khach hang khóng biết đế nghị vời khach hang. c Cô van dịch vu tạọ dựng nén hình anh đai ly chi nhanh. Đói vời khach hang CVDV khóng chỉ la mót ca nhan ma con la ngữời đai diên chó đai ly. A n tữờng va lóng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.