tailieunhanh - Toán học lớp 11: Các dạng toán đếm trọng tâm (phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng

Tài liệu "Toán học lớp 11: Các dạng toán đếm trọng tâm (phần 2) - Thầy Đặng Việt Hùng" cung cấp 1 số bài tập ví dụ hữu ích kèm theo hướng dẫn giải. tài liệu sau để ôn tập và bổ sung kiến thức đạt hiệu quả. | Khóa h c TOÁN 11 – Th y NG VI T HÙNG Facebook: LyHung95 CÁC D NG TOÁN Th y D NG 2. BÀI TOÁN MS CÓ I U KI N M TR NG TÂM – P2 ng Vi t Hùng Bài 1: H i t 10 ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có th l p ư c bao nhiêu s g m 6 ch s khác nhau, sao cho trong các ch s ó có m t s 0 và 1. L i gi i: * Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau laø: 6 5 A10 − A10 = = 136080 * Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 0 laø: A6 = = 60480 9 * Soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau vaø ñeàu khaùc 1 laø: A6 − A5 = = 53760 9 9 Vaäy soá caùc soá coù 6 chöõ soá khaùc nhau trong ñoù ñeàu coù maët 0 vaø 1 laø: 136080 – 60480 – 53760 = 21840 soá. Bài 2: T 5 ch s 0, 1, 3, 5, 7 có th l p ư c bao nhiêu s g m 4 ch s khác nhau và không chia h t cho 5. L i gi i: * Tröôùc heát ta tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau: Coù 4 khaû naêng choïn chöõ soá haøng ngaøn (khoâng choïn chöõ soá 0) Coù A3 khaû naêng choïn 3 chöõ soá cuoái. 4 ⇒ Coù 4. A3 = ! = 96 soá. 4 * Tìm soá caùc soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5: Neáu chöõ soá taän cuøng laø 0: coù A3 = 24 soá 4 2 Neáu chöõ soá taän cuøng laø 5: coù 3 khaû naêng choïn chöõ soá haøng nghìn, coù A3 = 6 khaû naêng choïn 2 chöõ soá cuoái. Vaäy coù = 18 soá Do ñoù coù 24 + 18 = 42 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø chia heát cho 5. Vaäy coù: 96 – 42 = 54 soá goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø khoâng chia heát cho 5. Bài 3: Cho các ch s 0, 1, 2, 3, 4, 5. T các ch s ã cho ta có th l p ư c: 1. Bao nhiêu s ch n có b n ch s và b n ch s ó khác nhau t ng ôi m t. 2. Bao nhiêu s chia h t cho 5, có ba ch s và ba ch s ó khác nhau t ng ôi m t. 3. Bao nhiêu s chia h t cho 9, có ba ch s và ba ch s ó khác nhau t ng ôi m t. L i gi i: 1. Soá chaün goàm boán chöõ soá khaùc nhau coù daïng: abc0 hoaëc abc2 hoaëc abc4 * Vôùi soá abc0 ta coù: 5 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c. ⇒ Coù = 60 soá * Vôùi soá abc2 hoaëc abc4 ta coù: 4 caùch choïn a, 4 caùch choïn b, 3 caùch choïn c. ⇒ Coù =

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.