tailieunhanh - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 237

Mời các bạn học sinh tham khảo đề kiểm tra chất lượng ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 237. Nhằm giúp cho các bạn em củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi được tốt hơn. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 6 trang KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI học NĂM HỌC 2012 - 2013 _ LẦN I THÁNG 01 2013 Đề thi môn Hóa học_ Khối A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 237 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố C 12 H 1 O 16 N 14 P 31 S 32 He 4 Na 23 K 39 Ca 40 Ba 137 Al 27 Zn 65 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Cr 52. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1. Este X chứa C H O và không có nhóm chức khác có tỉ khối hơi đối với metan bằng 6 25. Cho 25 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch KOH thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 39 gam chất rắn khan Z. Phần trăm khối lượng của oxi trong Z là A. 20 51 . B. 32 . C. 30 77 . D. 20 15 . Câu 2. Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường a Cho kim loại liti tác dụng với khí nitơ b Sục khí hiđro iotua vào dung dịch muối sắt III Clorua c Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt III Clorua d Dẫn khí amoniac vào bình đựng khí clo e Cho phân đạm ure vào nước g Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 98 h Sục khí đimetyl amin vào dung dịch phenylamoni clorua i Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenolat. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 7 B. 6. C. 4. D. 5. Câu 3. Hỗn hợp X gồm 1 anđehit và 1 hiđrocacbon mạch hở 2 chất hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon . Đốt cháy hoàn toàn 0 4 mol hỗn hợp X thu được 1 3 mol CO2 và 0 4 mol H2O. Nếu cho 31 8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là A. 224 10 gam. B. 209 25 gam. C. 136 80 gam. D. 216 45 gam. Câu 4. Cho dãy các chất o-Crezol p-Xilen isopren glucozơ fructozơ mantozơ saccarozơ alanin catechol axit benzoic khí sunfurơ metylxiclopropan xiclobutan và khí clo. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là A. 10. B. 7. C. 9. D. 8. Câu 5. Cho dãy các chất CO2 H2S MgO Cl2 CCl4. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị có cực là A. 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.