tailieunhanh - Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin5

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên một quan hệ, ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên nhiều quan hệ. nội dung chi tiết. | Chương 5 Ràng buộc toàn vẹn 3. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN RBTV có bối cảnh trên một quan hệ Ràng buộc miền giá trị Ràng buộc liên bộ Ràng buộc liên thuộc tính RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ Ràng buộc khóa ngoại tham chiếu Ràng buộc liên bộ liên quan hệ Ràng buộc do thuộc tính tổng hợp Count Sum 3. RBTV - CÁC ĐẶC TRƯNG Các đặc trưng của 1 RBTV tí Nội dung phát biểu bằng ngôn ngữ hình thức phép tính quan hệ đại số quan hệ mã giả . ttBối cảnh là những quan hệ có khả năng làm cho RBTV bị vi phạm. ttTầm ảnh hưởng là bảng 2 chiều xác định các thao tác ảnh hưởng và thao tác không ảnh hưởng - lên các quan hệ nằm trong bối .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    70    0    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.