tailieunhanh - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 161

Để giúp bạn thêm phần tự tin trước kì thi tuyển sinh Đại học. Hãy tham khảo đề kiểm tra chất lượng ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 161 để đạt được điểm cao hơn nhé. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ w CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2011-2012 _ LẦN I THANG 2 2012 Đề thi có 05 trang Đề thi môn Hoá học - Khối A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh .Số báo danh . Mã đề 161 Cho biết C 12 H 1 O 16 N 14 S 32 Cl 35 5 Na 23 K 39 Ba 137 Al 27 Fe 56 Zn 65 Ag 108 Cu 64. Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 314 25 gam protein X thu được 877 5 gam valin. Biết rằng phân tử khối của X là 6285. Số mắt xích Val trong phân tử X là A. 192. B. 197. C. 20. D. 150. Câu 2. Cho cân bằng hóa học sau N2 k 3H2 k 2NH3 k AH 0. Cho các biện pháp 1 Giảm nhiệt độ 2 Tăng áp suất chung của hệ phản ứng 3 Dùng thêm chất xúc tác Fe 4 Giảm nồng độ của NH3. Những biện pháp nào làm cho cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận A. 2 4 . B. 1 2 4 . C. 1 2 . D. 1 2 3 . Câu 3. Cho sơ đồ biến hóa CH4 X Y CH3COOH. Để thỏa mãn với sơ đồ biến hóa trên thì Y là A. C2H4 hoặc C2H5OH. B. CH3CHO hoặc CH3CH2Cl. C. CH3CHO. D. C2H5OH. Câu 4. Để phản ứng hoàn toàn với m gam metyl salixylat cần vừa đủ 1 08 lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 97 2. B. 82 08. C. 64 8. D. 164 16. Câu 5. Hỗn hợp X gồm Fe2 SO4 3 FeSO4 và Al2 SO4 3. Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong X là 49 4845 . Cho 97 gam X tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa có khối lượng là A. 31 375 gam. B. 50 5 gam. C. 76 gam. D. 37 75 gam. Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn 44 1 gam hỗn hợp X gồm AgNO3 và KNO3 thu được hỗn hợp khí Y. Trộn Y với a mol NO2 rồi cho toàn bộ vào nước chỉ thu được 6 lít dung dịch chứa một chất tan duy nhất có pH 1. Giá trị của a là A. 0 5. B. 0 4. C. 0 3. D. 0 2. Câu 7. Thực hiện các thí nghiệm sau a Đun nóng hỗn hợp bột Fe và I2. b Cho Fe vào dung dịch HCl. c Cho Fe OH 2 vào dung dịch HNO3 loãng dư. d Đốt dây sắt trong hơi brom. e Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Số thí nghiệm tạo ra muối sắt II là A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 8. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H11Cl và phù hợp với sơ đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.