tailieunhanh - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 195

Tài liệu tham khảo đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2011-2012) đề 195 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản về môn Hóa học. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ w CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2011-2012 _ LẦN I THÁnG 2 2012 Đề thi có 05 trang Đề thi môn Hoá học - Khối A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Họ tên thí sinh . Số báo danh . Mã đề 195 Cho biết C 12 H 1 O 16 N 14 S 32 Cl 35 5 Na 23 K 39 Ba 137 Al 27 Fe 56 Zn 65 Ag 108 Cu 64. Câu 1. Cho 36 5 gam hỗn hợp X gồm hiđroquinon catechol và axit axetic tác dụng với kali dư thu được 7 28 lít đktc khí H2. Thành phần phần trăm về khối lượng của axit axetic trong hỗn hợp X là A. 24 658 . B. 41 096 . C. 32 877 . D. 14 438 . Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau a Cho dung dịch Ba OH 2 vào dung dịch NaHCO3. b Cho dung dịch Al2 SO4 3 tới dư vào dung dịch NaAlO2 hoặc dung dịch Na Al OH 4 . c Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch FeCl3. d Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4. e Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3. g Sục khí H2S vào dung dịch SO2. h Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng kết thúc có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 3. Để phản ứng hoàn toàn với m gam metyl salixylat cần vừa đủ 1 08 lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 64 8. B. 164 16. C. 82 08. D. 97 2. Câu 4. Phát biểu không đúng là A. Vật liệu compozit vật liệu nano vật liệu quang điện tử là những vật liệu mới có nhiều tính năng đặc biệt. B. Việc sử dụng các chất Fomon ure hàn the phân đạm trong bảo quản và chế biến thực phẩm là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. C. Các khí SO2 NO2 gây mưa axit khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính còn hợp chất CFC gây thủng tầng ozon. D. Các chất Penixilin amphetamin erythromixin thuộc loại thuốc kháng sinh còn Seduxen moocphin ampixilin thuộc loại chất gây nghiện. Câu 5. Cho các chất isobutan isobutilen isopren vinyl axetilen đivinyl metylxiclopropan toluen naphtalen xiclohexan xiclohexen. Trong số các chất trên số chất phản ứng được với nước brom là A. 6. B. 5. C. 7. D. 4. Câu 6. Cho các phát biểu sau a Có thể dùng nước brom

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.