tailieunhanh - Thông Tư Số: 2514 /QĐ-UB

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng | ISSN 1859 - 1094 Liên hệ Newsletter Quảng cáo Tuổi Trẻ Mobi Áo trắng Tuổi Trẻ Cười Tuổi Trẻ Cuối Tuần Thứ Năm 01 10 2009 10 06 GMT 7 Đặt Tuổi Trẻ làm trang chủ Top of Form Bottom of Form Top of Form Bottom of Form Chính trị - Xã hội Thư

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.