tailieunhanh - Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện: Phần 1 - ĐHBK Hà Nội

Giáo trình Tự động hóa trong hệ thống điện - Phần 1 gồm các nội dung chính: giới thiệu chung về tự động hóa trong hệ thống điện và các vấn đề liên quan, tự động đóng lại các nguồn điện, tự động chuyển đổi nguồn điện, tự động hòa đồng bộ các nguồn điện. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Hệ thống điện. | Tự ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN neđệ . Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyen Xuan T ng -g IBKHN 8 29 2011 Giáo trình Giảng viên Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Thị Anh nx_tung-htd@ Tự động hóa hệ thống điện -GS. Trần Đình Long Automation in Electrical Power Systems-A. Barzam Giáo trình 3 Automatic Power System Control - . Venikov Nguyen Xuan Tung - DHBK HN Giáo trình Operation and Control In Power Systems- p. s. R Murty Power System stability and Control - p Kundur Power System stabiliyand Control Control and automation of electric power distribution systems-J. Northcote Giáo trình 5 Khóọ tgi ining web eủo NPTEL hoặc trên Youtube http user nptelhrd Nguyen Xuan Tung - DHBK HN -I n n n n n I Đề cương môn học Chương mờ đầu Giới thiệu chung về tự động hóa trong HTĐ và các vấn đề liên quan Chương 1 Tự động đóng lại các nguồn điện Chương 2 Tự động chuyển đổi nguồn điện Chương 3 Tự động hòa đồng bộ các nguồn điện Chương 4 Tự động sa thải phụ tải theo tần số Chương 5 Tự động điều chỉnh điện áp công suất phản kháng trong HTĐ Chương 6 Tự động điều chỉnh tần số công suất tác dụng trong HTĐ Chương 7 Tự động hóa lưới điện phân phối và tự động hóa trạm biến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.