tailieunhanh - Đề Thi Thử Hóa 2013 - Phần 10 - Đề 3

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử hóa 2013 - phần 10 - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 6 trang KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG _ CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 _ LẦN I THÁNG 01 2013 Đề thi môn Hóa học_ Khối A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 135 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố C 12 H 1 O 16 N 14 P 31 S 32 He 4 Na 23 K 39 Ca 40 Ba 137 Al 27 Zn 65 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Cr 52. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 12 5 gam một hiđrocacbon X mạch hở là chất khí ở điều kiện thường rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba OH 2. Sau các phản ứng thu được 108 35 gam kết tủa và phần dung dịch giảm 59 85 gam. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 2. B. 8. C. 6. D. 4. Câu 2. Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường a Cho kim loại liti tác dụng với khí nitơ b Sục khí hiđro iotua vào dung dịch muối sắt III Clorua c Cho bạc kim loại vào dung dịch sắt III Clorua d Dẫn khí amoniac vào bình đựng khí clo e Cho phân đạm ure vào nước g Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 98 h Sục khí đimetyl amin vào dung dịch phenylamoni clorua i Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenolat. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là A. 7 B. 6. C. 5. D. 4. Câu 3. Cho dãy các chất CO2 H2S MgO Cl2 CCl4. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị có cực là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 4. Trong một cốc nước chứa a mol Ca2 b mol Mg2 và c mol HCO3-. Khi thêm V lít dung dịch Ca OH 2 nồng độ x mol l để làm giảm độ cứng của nước thì người ta thấy độ cứng trong nước là nhỏ nhất. Biểu thức liên hệ giữa V a b x là A. xV b 2a B. 2xV b a C. xV b a D. xV 2b a Câu 5. Phát biểu sai là A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ. B. Monosaccarit không có phản ứng thủy phân. C. Glucozơ saccarozơ và mantozơ đều có khả năng làm mất màu nước brom. D. Mantozơ có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím. Câu 6. Cho dãy các chất Canxi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    201    0    04-03-2024
7    184    0    04-03-2024
10    145    0    04-03-2024
37    141    0    04-03-2024
24    123    0    04-03-2024
10    109    0    04-03-2024
22    109    0    04-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.