tailieunhanh - Bài giảng Các quy luật phát triển tâm lý ở trẻ khuyết tật

Bài giảng Các quy luật phát triển tâm lý ở trẻ khuyết tật bao gồm những nội dung về sự phát triển đặc thù về chất của trẻ khuyết tật, vai trò hai mặt của khuyết tật cơ thể; tương quan giữa khuyết tật trí tuệ và khuyết tật vận động;. Mời các bạn tham khảo. | Các quy luật phát triên tâm lý ở trẻ khuyết tật I. So phait trien nac thu ve chat Cac qua trình phat trien cua tre khuyeit tat lai so na dang vó cung cua cac hình thoic phat trien tam ly ngoôi soi bien noi ve chat toi hình thoic nay sang hình thoic khac ngon ngo cua trei khiem thính vai to duy cua trei trì noin imbecile lai caic choc naing khaic ve chat so vôi ngon ngo va to duy cua trei bình thôôing II. Vai troi hai mat cua khuyet tat cô thei trong sôi phat trien tam ly vai sôi hình thanh nhan each cua trei Moii khuyet tat heu taio ra nhông kích thích cho vieic hình thanh sôi buì hap. Qua trình bui hap - thay theí xay chong boi xung cho hui trong sôi phat trien vai trong hanh vi cuia trei. sõi suy giaim choc nang lam xuat hien nhõing cau true mỡi nén lồôit mình nhồng cau true lam boc loỉ phan õng cua nhan each noi vôi khuyet tat- khuyet tat - cam giaic khong hoan thieỉn - sõi bu naỉp Sõì bu nap cung nhõ tat caỉ cac quai trình khac phuic vai cuoỉc nau tranh neu coi the ket thuic ôỉ hai thaii cõìc chien thang vai that baìi giõa caic thaii cõìc lai caic mõic noỉ khaic nhau cua bõôic quai noỉ tõi cõìc nay sang cõìc kia

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    257    0    01-03-2024
20    237    2    01-03-2024
46    175    0    01-03-2024
10    145    0    01-03-2024
15    169    0    01-03-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.