tailieunhanh - Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin (Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện): Phần 1 - Bùi Loan Thùy (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

 Nội dung Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin (Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện) do Bùi Loan Thùy (ĐH KHXH&NV ) biên soạn tập trung các kiến thức nền tảng về pháp chế thư viện - thông tin theo thể chế chính trị Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác thông tin thư viện hiện hành. Giáo trình gồm 4 chương, chia làm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu. . | ĐẠI HỤC QUUC GIA THÀNH PHỐ HỜ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BÙI LOAN THÙY ốjiáõ rỴ ỲÌhk Chương trình đại học chuyên ngành Thông tin Thư viện NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH __ Ạ ĐẠI HỌC ŨUÔC GIA TP. HÕ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 003 BÙI LOAN THÙY Giáo trình PHÁP CHẾ THƯ VIỆN - THÔNG TIN Chương trình đại học chnyêntigành Thông tin - Thư viện NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA TP Hồ CHÍ MINH - 2009

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.