tailieunhanh - Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 1)

Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Quy hoạch và quản lý Tài nguyên nước nâng cao trình bày các kiến thức phần Những khái niệm liên quan đến hệ thống bao gồm: Định nghĩa một hệ thống, đặc trưng của một hệ thống, phân loại hệ thống,. . | Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước nâng cao Ngô Lê An Bộ môn Thuỷ văn & Tài nguyên nước TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Khoa Thuỷ văn & Tài nguyên nước 1 1 Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo: Sách và bài giảng của giảng viên Sách có ở trong thư viện của trường 2 Giới thiệu môn học Đánh giá học viên Điểm quá trình chiếm 30% (Điểm danh + Bài tập) Điểm thi: 70% Thi dạng đề mở sách trong 90 phút 3 Giới thiệu môn học Nhiệm vụ môn học: Môn Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước trình bày những nguyên lý và phương pháp luận trong việc lập quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước, quản lý/kiểm soát có hiệu quả tài nguyên nước của một vùng lãnh thổ, một lưu vực sông. 4 Giới thiệu môn học Nội dung môn học: (1) Những nội dung cơ bản về Quy hoạch và quản lý tài nguyên nguyên nước (2) Mô hình phô phỏng và ứng dụng trong Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước (3) Tối ưu hóa trong Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước (4) Lý thuyết quyết định và Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 5 Chương 1: Những khái niệm chung I. Những khái niệm liên quan đến hệ thống 6 6 Nội dung Định nghĩa một hệ thống Đặc trưng của một hệ thống Phân loại hệ thống Tiếp cận hệ thống Khái niệm về phân tích hệ thống Các giai đoạn trong phân tích hệ thống Khái niệm hệ thống TNN và đặc điểm của nó Các hệ thống con của hệ thống TNN Các dạng bài toán trong phân tích hệ thống TNN Kỹ thuật phân tích hệ thống TNN Thuận lợi và hạn chế của phân tích hệ thống 7 Hệ thống là gì? Hệ thống là tập hợp các phần tử được sắp xếp theo một trật tự nào đó, có mối tác động tương tác lẫn nhau tạo thành một tập hợp đầy đủ. Ví dụ: Một trường đại học với các khoa khác nhau. Một bộ máy (chính phủ) trung ương với các bộ máy địa phương. Một lưu vực sông với tất cả các nhánh của nó, Một tập hợp của các đối tượng mà chúng có mối tác động tương tác thường xuyên, phụ thuộc lẫn nhau. 8 8 Định nghĩa một hệ thống Trong nghiên cứu TNN, Dooge (1973) đã định nghĩa hệ thống như Là: bất cứ cấu trúc, thiết bị, kế hoạch hoặc thủ tục, Thực hay trừu tượng, Có | Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước nâng cao Ngô Lê An Bộ môn Thuỷ văn & Tài nguyên nước TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Khoa Thuỷ văn & Tài nguyên nước 1 1 Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo: Sách và bài giảng của giảng viên Sách có ở trong thư viện của trường 2 Giới thiệu môn học Đánh giá học viên Điểm quá trình chiếm 30% (Điểm danh + Bài tập) Điểm thi: 70% Thi dạng đề mở sách trong 90 phút 3 Giới thiệu môn học Nhiệm vụ môn học: Môn Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước trình bày những nguyên lý và phương pháp luận trong việc lập quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước, quản lý/kiểm soát có hiệu quả tài nguyên nước của một vùng lãnh thổ, một lưu vực sông. 4 Giới thiệu môn học Nội dung môn học: (1) Những nội dung cơ bản về Quy hoạch và quản lý tài nguyên nguyên nước (2) Mô hình phô phỏng và ứng dụng trong Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước (3) Tối ưu hóa trong Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước (4) Lý thuyết quyết định và Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 5 Chương 1: Những khái niệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.