tailieunhanh - Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 2 - ThS. Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) (HV Tài chính)

  Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 2  trình bày các nội dung về kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng của khách hàng, kế toán thanh toán liên ngân hàng, kế toán thu nhập - chi phí và xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại qua nội dung chương 5 đến chương 8 của giáo trình. | Chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng của khách hàng Chương 5 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG CỦA KHẮCH HÀNG . nhũng vân để cơ bản trong nghiệp vụ thanh TOÁN QUA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG . Đôi tượng nhiệm vự và nguyên tắc trong thanh toán qua ngân hàng . Đối tượng Đối tượng của kế toán ngân hàng thương mại trong nghiệp vụ này chính là sự vận động của tài sản bằng tiền của khách hàng hoặc tài sản bằng tiền đi vay của khách hàng trong quá trình thực hiện chi trả tiền hàng hoá dịch vụ của khách hàng. . Nhiệm vụ Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại trong lĩnh vực thanh toán qua ngân hàng của khách hàng là phản ánh ghi chép một cách chính xác kịp thời đầy đủ diễn biến của tiền vốn trong thanh toán của khách hàng. Đồng thời phải đảm bảo an toàn tài sản. của khách hàng bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như ngân hàng. . Nguyên tắc Thứ nhất Người sử dụng dịch vụ thanh toán là tổ chức cá nhân gọi tắt là khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán đều phải mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc các tổ chức khác làm dịch vụ thanh toán và được quyền lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản được quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ thanh toán. Khi tiến hành thanh toán phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đã mở theo đúng chế độ quy định và phải trả phí thanh toán theo quy định của ngân hàng và tổ chức làm dịch vụ thanh toán. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN H ọc vi c n Tài c hín h http GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯONG MẠI Trường hợp đồng tiền thanh toán là ngoại tệ thì phải tuân thủ quy chế quản lý ngoại hối của Nhà nước. Thứ hai Số tiền thanh toán giữa người trả tiền và người thụ hường phải dựa trên cơ sở lượng hàng hoá dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán. Người mua phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện thanh toán số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán và hạn mức thấu chi để đáp ứng yêu cầu thanh toán đầy đủ kịp thời khi xuất hiện yêu cầu thanh toán. Nếu người mua chậm trễ thanh toán

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.