tailieunhanh - Đề Thi Thử Hóa 2013 - Phần 10 - Đề 2

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử hóa 2013 - phần 10 - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NẤM 2013 TỎ HOÁ HỌC Môn thi Hoá học Mã đề 485 Đe thi co 05 trang Thời gian làm bài 90 phút 500câu trăc nghiệm Họ tên thí sinh .Số báo danh . Cho biết H 1 He 4 Li 7 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Rb 85 Sr 88 Ag 108 Sn 119 Cs 133 Ba 137 Pb 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho các phát biểu sau a Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước. b Các kim loại Mg Fe K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy. c Các kim loại Mg K và Fe đều khử được ion Ag trong dung dịch thành Ag. d Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 2 Hỗn hợp X gồm Na Ca Na2O và CaO. Hòa tan hết 5 13 gam hỗn hợp X vào nước thu được 0 56 lít H2 đktc và dung dịch kiềmY trong đó có 2 8 gam NaOH. Hấp thụ 1 792 lít khí SO2 đktc vào dung dịch Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 5 4. B. 4 8. C. 7 2. D. 6 0. Câu 3 Cho hỗn hợp gồm 0 04 mol Zn và 0 03 mol Fe vào dung dịch chứa 0 1 mol CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho toàn bộ X phản ứng với một lượng dư dung dịch Ba OH 2 để kết tủa thu được trong không khí tới khối lượng không đổi cân được m gam. Giá trị của m là A. 28 94. B. 29 20. C. 29 45. D. 30 12. Câu 4 Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng sau đó tan. Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X Y Z lần lượt là A. HCl AlCl3 NaAlO2. B. NaAlO2 AlClá HCl. C. AlCl3 NaAlO2 NaOH. D. Na2CO3 NaAlO2 AÌCỈ3. Câu 5 Hỗn hợp X gồm HCHO CH3COOH HCOOCH3 và CH3CH OH COOH. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 đktc hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 8 40. B. 16 8. C. 7 84. D. 11 2. Câu 6 Amin bậc một X có công thức CxHyN. .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.