tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học - Chapter 1: Introduction to Computer

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chapter 1: Introduction to Computer" trình bày các nội dung: Computer, data processing, characteristic features of computers, computers evolution to their present form,. . | Chapter 01 Introduction to Computers Computer Fundamentals - Pradeep K. Sinha Pitti Sinha In this chapter you will learn about Computer Data processing Characteristic features of computers Computers evolution to their present form Computer generations Characteristic features of each computer generation Ref Page 01 Chapter 1 Introduction to Computers Slide 2 17 The word computer comes from the word compute which means to calculate Thereby a computer is an electronic device that can perform arithmetic operations at high speed A computer is also called a data processor because it can store process and retrieve data whenever desired Ref Page 01 Chapter 1 Introduction to Computers Slide 3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.