tailieunhanh - Đề Thi Thử Hóa 2013 - Phần 10 - Đề 1

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử hóa 2013 - phần 10 - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NẤM 2013 TỎ HOÁ HỌC Môn thi Hoá học Mã đề 357 Đe thi co 05 trang Thời gian làm bài 90 phút 500câu trăc nghiệm Họ tên thí sinh .Số báo danh . Cho biết H 1 He 4 Li 7 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Rb 85 Sr 88 Ag 108 Sn 119 Cs 133 Ba 137 Pb 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Cho cân bằng hoá học sau 2NH3 k N2 k 3H2 k . Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng A. Khi tăng áp suất của hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. B. Khi tăng nồng độ của NH3 cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. C. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. D. Khi tăng nhiệt độ của hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Câu 2 Đốt 4 2 gam sắt trong không khí thu được 5 32 gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit sắt. Hòa tan hết X bằng 200 ml dung dịch HNO3 a mol l sinh ra 0 448 lít NO ở đktc sản phẩm khử duy nhất của N 5 . Giá trị của a là A. 1 5. B. 1 3. C. 1 1. D. 1 2. Câu 3 Phát biểu nào sau đây là đúng A. Trong tất cả các nguyên tử số proton bằng số nơtron. B. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron. C. Nguyên tố M có Z 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA. D. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học. Câu 4 Dung dịch các chất sau có cùng nồng độ mol lít glyxin 1 lysin 2 và axit oxalic 3 . Giá trị pH của các dung dịch trên tăng dần theo thứ tự là A. 3 2 1 . B. 1 2 3 . C. 2 3 1 . D. 3 1 2 . Câu 5 Nhiệt phân các muối sau NH4NO2 NaHCO3 CaCO3 KMnO4 NaNO3 Cu NO3 2. Số phản ứng nhiệt phân thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 6 Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 đktc . Biểu thức liên hệ giữa V với a b là A. V 22 4 b 6a . ọ B. V 22 4 4a - b . C. V 22 4 b 3a . D. V 22 4 b 7a Câu 7 Cho các phát biểu sau về phenol C6H5OH a Phenol .