tailieunhanh - Một số tác giả, tác phẩm của hội họa cách mạng Việt Nam

Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Giới thiệu; Phần 2. Về lịch sử và một số thành tựu của mỹ thuật Việt Nam; Phần 3. Trang tin (Website) về hội họa cách mạng; Phần 4. Kết luận. chi tiết nội dung tài liệu. | Lòi cám tí n Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ về kinh phí nghiên cứu về tư liệu để thực hiện đề tài về sự thúc đẩy về tinh thần đối với đề tài nhánh KC-01-14-05 về Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hoá truyền thống Việt nam của Ban chủ nhiệm chương trình KC 01 Vụ Khoa học công nghệ công nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan chủ nhiệm đề tài KC-01-14 Viện Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà nội Chủ nhiệm đề tài KC-01-14 PGS TSKH. Nguyễn Cát Hồ. TM. Đề tài nhánh KC-01-14-05 Đỗ Trung Tuấn Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội KC-01-14-05. Trang 1 Báo cáo một số khía cạnh trong Trang tin văn hóa ĐỂ TÀI Đề tài nhánh KC 01-14-05 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hoá truyền thống Việt nam SẢN PHẨM Trang tin về một số tác giả tác phẩm hội hoạ cách mạng Việt nam THỰC HIỆN Nhóm cán bộ 1. Đỗ Trung Tuấn Trường đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội 2. Lê Khắc Chính Trường đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội 3. Dương Anh Tuấn Trường đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà nội THỜI GIAN Tháng 3 2003 - 9 2003 KC-01-14-05. Trang 2 Mục lục Phần 1. Giới thiệu Phần 2. Về lịch sử và một số thành tựu của mỹ thuật Việt Nam Phần 3. Trang tin Website về hội họa cách mạng Phần 4. Kết luận Phụ lục. Tài liệu tham khảo KC-01-14-05. Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN