tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 2 - Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) (ĐHQG HN)

 Ở phần 1 giáo trình, bạn đọc đã được làm tìm hiểu những vấn  đề chung, lãi suất, các tổ chức tài chính, quá trình cung ứng tiền tệ qua 4 chương đầu của tài liệu, thì ở phần 2 này bạn đọc sẽ được tìm hiểu  về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, tiền tệ trong nền kinh tế vi mô qua nội dung chương 5 đến chương 7 của giáo trình. Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề trên. | Chương V NGÂN HÀNG TRƯNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỂN TỆ Mọi quốc gia trên thế giọi đều có ngân hàng trung ương vói nhùng vai trò dặc biệt không thể thay thể được. Ngân hàng trung ương một mặt là chủ ngân hàng dối vói các ngân hàng thương mại ngân hàng của các ngân hàng dảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả. Mặt khác ngân hàng trung ương là ngân hàng của chính phủ đảm bảo kiểm soát cung ứng tiền tệ và tài trọ cho ngân sách nhà nưóc. Ngân hàng trung ương là cơ quan duy nhất có quyển phát hành tiền in tiền vi thể nó là ngân hàng duy nhất không có khả năng bị phá sản. Khác vói chế độ bản vị vàng tníóc đây ổ đó ngân hàng trung ương có thể không có đủ vàng đê chi trả đáp ứng nhu cầu thanh toán trong nền kinh tể. Ngân hàng trung ương hiện nay luôn có thế đáp ứng yêu cầu nít tiền ra của những ngưòi gửi băng cách in ra những giấy bạc mói. Chức năng chủ yểu của ngần hàng trung ương 1. Chỉ dạo chính sách tiền tệ bằng tác dộng vào thái độ ứng xử của các ngân hàng nho đó tác động đến lượng tiền cung ứng ưong nền kinh tế 2. Thanh toán các séc của hệ thống ngân hàng thương mại 3. Điều hành hoạt dộng của các ngân hàng thương mại qua việc đặt các quy tắc hoạt động cho hệ thống ngân hàng thương mại. 133 Bản quyết toán tài sản cúa ngân hàng trung ưoiìg Để hiểu tác dộng của ngân hàng trung ương đến quá trình cung ứng tiền tệ cần phải phân tích bản quyết toán của ngân hàng trung ương vói những khoản mục chủ yếu sau V. Tài sản có 1. Chứng khoán. Mục này bao gồm những chứng khoán mà ngân hàng trung ương nắm giừ tntốc hết là nhưng chứng khoán kho bạc tníóc dây cũng bao gồm cả nhừng hối phiếu dược ngân hàng chấp nhận . Tổng kim ngạch chứng khoán bị các nghiệp vụ thị tníòng tự do kiểm soát ngân hàng trung ương mua và bán các chứng khoán đó . Nó là loại tải sản quan trọng trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng trung ương. 2. Cho vay chiểt khấu. Đó là những khoản tiền mà ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay và lượng tiền cho vay chịu tác động của lài suất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN