tailieunhanh - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 môn Địa lý

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015 môn Địa lý sau đây đưa ra câu hỏi và đáp án trả lời cũng như điểm số cho mỗi ý trả lời đúng. Thông qua việc tham khảo đáp án trả lời sẽ giúp các bạn biết được cách cho điểm đề thi từ đó đánh giá được chất lượng bài làm của mình. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi ĐỊA LÍ Đáp án - Thang điểm gồm 03 trang Câu Ý Đáp án Điểm I 2 0 điểm 1 Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam. 1 00 - Mạng lưới dày đặc. - Nhiều nước. - Giàu phù sa. - Chế độ nước theo mùa. 0 25 ì XJ2S 0 2- 0 25 2 Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta. 1 00 - Đông đảo mỗi năm lại tăng thêm hơn 1 triệu lao động - Cần cù thông minh sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất. - Chất lượng lao động ngày càng được nâng c o. - Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít . 0 25 0 25 0 25 0 25 II 2 0 điểm 1 Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên iớ i trên đất liền chung với Trung Quốc dựa vào trang 4 - 5 của At atĐịi lí i ệtNam . 1 00 Điện Biên Lai Châu Lào Cai ĩ à Gi ang Cao Bằng Lạng Sơn Quảng Ninh. 1 00 2 Kể tên các trung tâm công nghiệp ở .ng knh tế trọng điểm miền Trung dựa vào trang 30 của Atlat Đị l Việt Nam . Hu ế Đà Nằng Quảng Ngã Quy Nhơn. 1 00 1 00 III 3 0 điểm 1 Vẽ biểu đồ kết hợp g ữa ột c ồng và đường thể hiện diện tích và giá trị sản xuất của ngành t ồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2012. 2 00 Yêu cầu Chính xá về s ố liệu và khoảng cách năm có tên và chú giải. Nl n hc Nghìn tĩ đồng -5000 -1 6 -120 105 ỳ . sii -90 2000 - 0- 1822- 20it 2223 1634 h h -60 1ŨỮO - h y- hy y- I I I -30 862 846 738 730 LI 0 2005 2007 2010 2012 Nam I I Diện tích cây công nghiệp hằng năm lhh-l Diện tích cây công nghiệp lâu năm Giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRỒNG 2 00 1 IV 3 0 điểm 2 1 2 CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 - 2012 Nhận xét tình hỉnh phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 1 00 a Nhận xét 0 50 - Diện tích tăng trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh còn diện tích cây công nghiệp hằng năm lại giảm. 0 25 - Giá trị sản xuất tăng nhanh và liên tục. 0 25 b Giải thích 0 50 - Chủ yếu do tăng diện tích cây công nghiệp lâu năm. Loại cây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN