tailieunhanh - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: 1. Cơ sở khách quan . Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Xã hội Việt Nam. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KHOA Học XÃ HỘI NHÂN VĂN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH CHƯƠNG I CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quan . Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập nền nông nghiệp lạc hậu trì trệ. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam 1858 xã hội Việt Nam bước sang giai đoạn mới và trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Đầu thế kỷ XX bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả Triều lẫn Tây. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân và các phong trào yêu nước ở thời kỳ này dù dưới ngọn cờ nào cũng đều thất bại hoặc bị dìm trong bể máu. Xã hội Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nguyễn Tất Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và lớn lên trong phong trào cứu nước của dân tộc Người đã sớm tìm ra nguyên nhân thất bại của các phong trào giải phóng dân tộc là các phong trào giải phóng dân tộc đều không gắn với tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình Nho học có nề nếp gia phong mẫu mực giữ đạo hiếu và có truyền thống hiếu học yêu thương đùm bọc. Cụ Nguyễn Sinh Sắc có tư tưởng yêu nước thương dân cuộc đời cụ Phó bảng có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh sau này. Quê hương Nghệ Tĩnh huyện Nam Đàn Xã Kim Liên có truyền thống cách mạng đậm nét giàu truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. Quê hương của Người có nhiều anh hùng nổi tiếng như Mai Thúc Loan Nguyễn Biểu Đặng Dung Phan Đình Phùng Phan Bội Châu. đã thấm máu của các anh hùng liệt sĩ chống Pháp như Vương Thúc Mậu Nguyễn Sinh Quyến. Bản thân anh trai chị gái của Bác cũng tham gia chiến đấu dũng cảm. Khi còn học ở Huế Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến bọn thực dân Pháp đàn áp đồng bào mình điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.