tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 11 - Đề 3

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, b hóa 2013 - phần 11 - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC ĐỀ ÔN THI SỐ 10. Thời gian 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh 44 câu từ câu 1 đến câu 44 Câu 1. Nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm A của bảng tuần hòan có cùng A. số nơtron B. số lớp electron C. số proton D. số e lớp ngoài cùng Câu 2. Trong nguyên tử của nguyên tố R có 18 electron. Số thứ tự chu kì và nhóm của R lần lượt là A. 4 và VIIIB B. 3 va VIIIA C. 3 và VIIIB D. 4 và IIA Câu 3. Ion 24 Cr3- có bao nhiêu electron A. 21 B. 24 C. 27 D. 52 Câu 4. Các electron thuộc các lớp K M N L trong nguyên tử khác nhau về A. khoảng cách từ e đến hạt nhân B. năng lượng của e C. độ bền liên kết với hạt nhân D. A B C đều đúng Câu 5. Trường hợp nào sau đây dẫn được điện A. Nước cất B. NaOH rắn khan C. Etanol D. Nước biển. Câu 6. Chọn phát biểu sai A. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ B. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào bản chất của axit đó C. Giá trị Ka của một axit phụ thuộc vào nồng độ D. Giá trị Ka của một axit càng lớn thì lực axit càng mạnh. Câu 7. Cho biết ion nào sau đây là axit theo Bronsted A. HS- B. NH C. Na D. CO3 Câu 8. Cần bao nhiêu gam NaOH rắn để pha chế được 500 ml dung dịch có pH 12 A. 0 4 gam B. 0 2 gam C. 0 1 gam D. 2 gam Câu 9. Cho phương trình phản ứng CaCO3 2HCl CaCl2 H2O CO2 Phương trình ion rút gọn của phương trình trên là A. CO 3 H H2O Co2 B. CO3 2H H2O CO2 C. CaCO3 2H 2Cl- CaCl2 H2O CO2 D. CaCO3 2H Ca2 H2O CO2 Câu 10. Nồng độ ion H thay đổi như thế nào thì giá trị pH tăng 1 đơn vị A. Tăng lên 1 mol l B. Giảm đi 1 mol l C. Tăng lên 10 lần D. Giảm đi 10 lần Câu 11. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 2 24 lít khí NO đktc . Nếu thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được khí gì thể tích là bao nhiêu đktc A. H2 3 36 lít B. SO2 2 24 lít C. SO2 3 36 lít D. H2 4 48 lít Câu 12. Cho các hợp chất NH 4 NO2 N2O NO N2 Thứ tự giảm dần số oxi hóa của N là A. N2 NO NO2 N2O nh b. no N2O NO2 N2 nh C. NO NO2 N2O N2 nh d. no NO2 nh N2 N2O Câu 13. Ở điều kiện thường photpho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN