tailieunhanh - Báo cáo "Những bất cập của chính sách đất đai và ảnh hưởng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam "

Những bất cập của chính sách đất đai và ảnh hưởng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam | NGHIÊN cứu - TRAO DỔI NHŨNG BẤT CẬP CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI Sự PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ở VIỆT NAM Phan Sỷ Man Hà Huy Ngọc Đất là tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá là tư liệu sản xuất đặc biệt không có gì thay thê được của nông nghiệp lâm nghiệp là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sõng là địa bàn phân bô dân cư Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước những yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội đã làm mục đích sử dụng đất phải luôn thay đôi. Nhu cầu sử dụng đâ t dành cho sản xuâ t công nghiệp hạ tầng xây dựng đô thị ngày càng tăng và diện tích đâ t nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Sự thay đôi và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã làm nảy sinh nhiều vấn để mới trong quản lý và sử dụng đất đai. Chính vì vậy hệ thông pháp luật vế đất đai đã liên tục bô sung và sửa đôi nhằm giải quyêt những mâu thuẫn đó. 1. Những hạn chế bát cập của chính sách đât đai hiện nay 1. 1. Nội dung vai trò tổ chức quản lý của Nhà nước vê đất đai chưa rõ ràng Mặc dù Luật Đất đai đã sữa đổi bổ sung nhiều lần nhưng nội dung về trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà nước vế đất đai chưa có qui định thực sự rõ ràng. Ví dụ trong chương II của Luật Đẫt đai năm 2003 chỉ qui định về quyến của Nhà nước đôi với đất đai và quản lý của Nhà nước về đâ t đai chứ chưa đề cập tới nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực này một cách cụ thê chi tiêt. - Vân để tổ chức nhân sự trong quản lý đât đai của Nhà nước cũng có một sô chỗ chưa hợp lý. Chẳng hạn Luật Đất đai năm 2003 qui định tổ chức cơ quan quản lý đâ t đai như sau cơ quan quản lý đất đai được thành lập thông nhất từ Trung ương đến cơ sở cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp đó và cán bộ địa chính cấp xã phường thị trân do UBND quận huyện thị xã tương ứng bổ nhiệm hoặc miễm nhiệm . Những qui định như vậy sẽ dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau và quyền hành sẽ tập trung hết vào tay một sô người ở các cơ quan hành chính đất đai trong nhiệm kỳ làm việc. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.