tailieunhanh - 98 đề thi THPT Quốc gia 2015

98 đề thi THPT Quốc gia 2015 tập hợp 98 đề thi THPT Quốc gia năm 2015 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Sinh học, Hóa học, Địa lí, Lịch sử. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang học và ôn thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. | BỘ giAo dục vA đào tạo ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi gôm 01 trang KỲ THI TRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA NAM 2015 Mon thi TOAN Thôi gian lam bai 180 phút không kể thời gian phái đề Câu 1 1 0 điểm . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị cua hàm sô y x 3x. Câu 2 1 0 điểm . Tìm già trị lđn nhát vả già trị nhô nhất của hàm sô f x x trên đoạn 1 3 . x Câu 3 1 0 điểm . à Cho sô phức z thôà màn 1 i z 1 5i 0. Tìm phàn thực và phàn ào củà z. b Giài phựđng trình log2 x2 x 2 3. 1 Câu 4 1 0 điểm . Tính tích phàn I Ị x 3 ex dx. 00 Câu 5 1 0 điểm . Trong không giàn vđi hê tọà đô Oxyz cho càc điếm A 1 2 1 B 2 1 3 và màt phàng P x y 2z 3 0. Viết phựđng trình đựđng thàng AB và tìm tôà đô giàô điếm củà đựđng thàng AB vđi màt phàng P . Câu 6 1 0 điểm . à Tính già trị củà biếủ thức P 1 3cos 2a 2 3cos 2a biết sin a -. 3 b Trong đđt ựng phô dịch MỀRS-CôV Sđ Y tê thành phô đà chon ngàủ nhiên 3 đôi phông chông dịch cđ đông trong sô 5 đôi củà Trủng tàm y tê dự phông thành phô và 20 đôi củà càc Trủng tàm y tê cđ sđ đê kiêm trà công tàc chủàn bị. Tính xàc sủàt đê cô ít nhàt 2 đôi củà càc Trủng tàm y tê cđ sđ đựđc chon. Câu 7 1 0 điểm . Cho hình chop cô đày ABCD là hình vủông cành a SA vủông gôc vđi màt phàng ABCD gôc giữà đựđng thàng SC và màt phàng ABCD bàng 45 . Tính thêô a thê tích củà khôi chop và khoàng càch giữà hài đựđng thàng SB AC. Câu 8 1 0 điểm . Trong màt phàng vđi hê tôà đô Oxy cho tàm giàc ABC vủông tài A. Goi H là hình chiêủ vủông gôc củà A trên cành BC D là điêm đôi xựng củà B qủà H K là hình chiêủ vủông gôc củà C trên đựđng thàng AD. Già sự H 5 5 K 9 3 và trủng điêm củà cành AC thủôc đựđng thàng x y 10 0. Tìm tôà đô điêm A. x2 2x 8 . -- X Câu 9 1 0 điểm . Giài phựđng trình s x 1 ựx 2 2 trên tàp sô thực. x2 - 2x 3 Câu 10 1 0 điểm . Cho càc sô thực a b c thủôc đôàn 1 3 và thôà màn điêủ kiên a b c 6. Tìm già trị lđn nhà t củ à biêủ thức P a2b2 b2c2 c2a2 12abc 72 1 b ab bc ca 2 . ---------Het--------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.