tailieunhanh - Bài giảng Phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính

Mục tiêu của bài giảng Phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính là nhằm giúp cho các bạn phân tích được đặc điểm vốn từ của trẻ khiếm thính; khái niệm, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ KHIẾM THÍNH Mục tiêu Sau khi học xong bài này, SV có thể: - Phân tích được đặc điểm vốn từ của trẻ khiếm thính - Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính. 1. Đặc điểm vốn từ của trẻ Khoảng bao nhiêu tháng tuổi trẻ PT bình thường bắt đầu nói được những từ đầu tiên? Phần lớn, 12-15 tháng tuổi Số lượng từ 18 th: 0-45từ 19-21 th: 220 từ 24 th: 234 từ 30 th: 434 từ 36 th: 486 từ 39 th: 515 từ 42 th: 574 từ 45 th: 683 từ 4 tuổi: 724 từ 5 tuổi: 1300-2000từ 6 tuổi: 2000-3000 từ Từ loại 13-18 th: DT và ĐT 19-24 th: DT và ĐT chiếm 80-90% TT () &Đại từ () 25-36 th: DT và ĐT chiếm 60-65% phụ thuộc vào số lượng từ 4 -5tuổi: DT ()&ĐT () 5-6tuổi: DT ()&ĐT () Đại từ () Không phụ thuộc vào số lượng từ Phụ thuộc vào các yếu tố sau: Trẻ mang MTT khi nào Mức độ giảm thính lực Khả năng nhận thức của trẻ Kỹ năng giao tiếp của PH và các nhà chuyên môn Môi trường nghe và giao tiếp Nếu những yếu tố kể trên đều ở trong đk thuận lợi thì TKT sẽ mất ít nhất 1 năm hoặc lâu hơn mới nói được những từ đầu tiên. Mất bao lâu để TKT bắt đầu nói được những từ đầu tiên? 1. Đặc điểm PT vốn từ của TKT - Đặc điểm PT vốn từ của TKT dra theo tiến trình như những trẻ PT bình thường - Nhà NC Ling (1976) cho rằng những KH phát triển vốn từ của các trường MN với những thay đổi nhỏ rất có tác dụng đối với trẻ khiếm thính 1. Đặc điểm PT vốn từ của TKT Tuy nhiên, mức độ thấp hơn do: Vỏ âm thanh của từ bị biến dạng Khi nghe, nhầm lẫn nhiều từ khác nhau với nhau do PÂ sai (vỏ ÂT bị biến dạng) KK trong việc gia tăng vốn từ. VD: ly và bi Hiểu nghĩa của từ ở mức độ chưa khái quát (liên kết được hình ảnh với ÂT của từ) nghĩa của từ giới hạn Vốn từ của trẻ khiếm thính Trẻ khiếm thính Có thể làm được gì và không làm được gì Trẻ điếc không nghe được Trẻ điếc không nói được Trẻ điếc không được thông minh lắm Trẻ điếc phải sử dụng ngôn ngữ CCĐB để gt Trẻ điếc khác với những trẻ . | PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ KHIẾM THÍNH Mục tiêu Sau khi học xong bài này, SV có thể: - Phân tích được đặc điểm vốn từ của trẻ khiếm thính - Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp và hình thức phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính. 1. Đặc điểm vốn từ của trẻ Khoảng bao nhiêu tháng tuổi trẻ PT bình thường bắt đầu nói được những từ đầu tiên? Phần lớn, 12-15 tháng tuổi Số lượng từ 18 th: 0-45từ 19-21 th: 220 từ 24 th: 234 từ 30 th: 434 từ 36 th: 486 từ 39 th: 515 từ 42 th: 574 từ 45 th: 683 từ 4 tuổi: 724 từ 5 tuổi: 1300-2000từ 6 tuổi: 2000-3000 từ Từ loại 13-18 th: DT và ĐT 19-24 th: DT và ĐT chiếm 80-90% TT () &Đại từ () 25-36 th: DT và ĐT chiếm 60-65% phụ thuộc vào số lượng từ 4 -5tuổi: DT ()&ĐT () 5-6tuổi: DT ()&ĐT () Đại từ () Không phụ thuộc vào số lượng từ Phụ thuộc vào các yếu tố sau: Trẻ mang MTT khi nào Mức độ giảm thính lực Khả năng nhận thức của trẻ Kỹ năng giao tiếp của PH và các nhà chuyên môn Môi trường nghe

TỪ KHÓA LIÊN QUAN