tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 11 - Đề 2

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, b hóa 2013 - phần 11 - đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC ĐỀ ÔN SỐ 9 Thời gian 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh 44 câu từ câu 1 đến câu 44 39 2 2 6 2 6 I Câu 1. Câu hình e của nguyên tô 39 K là ls 2s 2p 3s 3p 4s . Vậy nguyên tô K có đặc điểm A. K thuộc chu kì 4 nhóm IA B. sô nơtron trong nhân K là 20 C. Là nguyên tô mở đầu chu kì 4 D. Cả A B C đều đúng. Câu 2. Hiđroxit nào mạnh nhât trong các hiđroxit Al OH 2 NaOH Mg OH 2 Be OH 2 A. Al OH 3 B. NaOH C. Mg oH 2 D. Be OH 2 Câu 3. Ion nào sau đây có câu hình e bền vững giông khí hiếm A. 29Cu2 B. 26Fe2 r C. 2oCa2 D. 24Cr3 Câu 4. Một nguyên tử R có tổng sô hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó sô hạt mang điện gâp 1 833 lần sô hạt không mang điện. Nguyên tô R là A. Mg B. Na C. F D. Ne 26 26 24 Câu 5. Có 4 kí hiệu 13X 12Y 13Z 13T. Điều nào sau đây là sail A. X và Y là hai đồng vị của nhau B. X và Z là hai đồng vị của nhau C. Y và T là hai đồng vị của nhau D. X và T đều có sô proton và sô nơtron bằng nhau Câu 6. Cho một sô nguyên tô sau 8O 16s 6C 7N 1H. Biết rằng tổng sô proton trong phân tử khí XY2 là 18. Khí XY2 là A. sO2 B. CO2 C. NO2 D. H2s Câu 7. Nguyên tử 23Z có câu hình e là 1s22s22p63s1. Z có A. 11 nơtron 12 proton B. 11 proton 12 nơtron C. 13 proton 10 nơtron D. 11 proton 12 electron Câu 8. Cho biết hiện tượng xảy ra và Giải thích bằng phương trình hóa học khi sục từ từ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư A. Không có hiện tượng gì B. Ban đầu xuât hiện kết tủa trắng sau đó tan dần thành dung dịch trong suôt C. Xuât hiện kết tủa trắng rồi tan ngay D. Xuât hiện kết tủa trắng kết tủa này không tan. Câu 9. Cho biết ion nào sau đây là axit theo Bronsted A. NHỊ B. HPO C. PO3 D. Mg2 Câu 10. Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì khí thoát ra ở anot là A. O2 B. CO C. CO2 D. cả B và C Câu 11. Cho các cặp oxi hóa khử sau 2 2 3 2 Fe Fe Cu Cu Fe Fe Ag Ag Br2 2Br Theo chiều từ trái qua phải tính oxi hóa tăng dần tính khử giảm dần. Phản ứng nào sau đây không xảy ra A. Fe 2AgNO3 Fe NO3 2 2Ag B. Cu 2FeCl3 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN