tailieunhanh - Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy lợi

Giáo trình "Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2)" trình bày các biện pháp thủy lợi ở những vùng đặc trưng. Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Hệ thống thủy lợi vùng đồi núi, biện pháp thủy lợi vùng đất mặn. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI PGS. TS. PHẠM NGỌC HẢI GS. TS. TÒNG ĐỨC KHANG - GS. TS. BÙI HIẾU - TS. PHẠM VIỆT HÒA GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VA THIET KE HỆ THÔNG THUỶ LỢI TẬP II w R u MARD - DANIDA NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI . PHẠM NGỌC HẢI . TỐNG ĐỨC KHANG - . BÙI HIỂU - TS. PHẠM VIỆT HÒA GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG THUỶ LỢI TẬP II g rrrrr w R u WAterSPS MARD - DANIDA NHẰ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI-2006 Càc tác giả đã biên soạn giáo trình này dựa trên đề cương môn học các tài liệu giảng dạy với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn quốc tế. Giáo trình do . Nguyễn Quang Đoàn -Trường Đại học Đả Nắng và . Hà Lương Thuần - Viện Khoa học Thủy lợi Hà Nội phản biện. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trưởng Đại học Thuỷ lợi đã phê chuẩn cho xuất bản giáo trình này theo Quyết định số 1460 QĐ-ĐHTL-HĐKH ĐT ngày 20 03 2005. Tiểu hợp phần Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Trường Đại học Thủy lợi thuộc Chương trinh Hỗ trợ ngành nước của DANIDAđã tài trợ kinh phí cho tư vấn quốc tế trong nước và in ấn giáo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN