tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, B Hóa 2013 - Phần 11 - Đề 1

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, b hóa 2013 - phần 11 - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LUYỆN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC ĐỀ ÔN THI SỐ 8. Thời gian làm bài 90 phút Phần chung cho tất cả thí sinh 44 câu từ câu 1 đến câu 44 Câu 1. Nguyên tử X có cấu hình e là 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây 2 4 20 _2 6 20 _2 60 2 . 1s 2s 2p B. 1s 2s 2p C. 1s 2s 2p 3s D. 1s Câu 2. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản p n e là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. chu kì 4 nhóm VIB B. chu kì 4 nhóm VIIIB C. chu kì 4 nhóm IIA D. chu kì 3 nhóm IIB Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X được xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 4. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị trong hợp chất với hiđro lần lượt là A. III và V B. V và V C. III và III D. V và III Câu 5. Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3 11Na 12Mg 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự sau A. Na Mg Al B. Al Mg Na C. Mg Al Na D. Mg Na Al Câu 6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit-bazơ A. H2SO4 2NaOH Nấ2SƠ4 2H2O B. óHcl Fe2O3 2FeCl3 3H2O C. H2SO4 BaCl2 BaSO4ị 2HCl D. Ca OH 2 CO2 CaCO3 ị H2O Câu 7. Dung dịch H2SO4 có pH 2 thì nồng độ của H2SO4 là A. 0 01M B. 0 1M C. 0 005M D. 0 05M Câu 8. Sục V lít CO2 đktc vào 300ml dung dịch Ba OH 2 1 5M thấy xuất hiện 59 1g kết tủa trắng. Tính V A. 6 72 lít B. 3 36 lít C. 13 44 lít D. 6 72 lít hoặc 13 44 lít Câu 9. Loại muối nào sau đây không bị thủy phân A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh Câu 10. Điện phân nóng chảy một oxit kim loại thu được 10 8g kim loại ở catot và 6 72 lít khí đktc ở anot. Công thức của oxit trên là A. Fe2O3 B. Al2O3 C. Na2O D. CaO Câu 11. Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phương pháp điện hóa thì phải tiến hành điện phân với điện cực gì và dung dịch nào sau đây A. Cực âm là đồng cực dương là sắt dung dịch muối sắt B. Cực âm là đồng cực dương là sắt dung dịch muối đồng C. Cực âm là sắt cực dương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.