tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 17 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 17: Truyền dữ liệu và mạng máy tính" trình bày các nội dung: Đặc điểm cơ bản của hệ thống truyền thông, mô hình truyền dữ liệu, tốc độ truyền dữ liệu, phương tiện truyền dữ liệu, truyền dữ liệu số và Analog,. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG 17 TRUYỀN DỮ LIỆU và MẠNG MÁY TÍNH Data Communications and Computer Networks NỌI DUNG . Đặc điểm cơ bản của hệ thống truyền thông . Mô hình truyền dữ liệu . Tốc độ truyền dữ liệu . Phương tiện truyền dữ liệu . Truyền dữ liệu số và Analog . Truyền kiểu số và Analog . Dịch vụ truyền dữ liệu . Bộ xử lý truyền thông . Truyền tải đồng bộ và không đồng bộ . Kỹ thuật chuyển đảo chuyển đổi . Kỹ thuật định tuyến . Cấu trúc liên kết mạng . Các loại hệ thống mạng . Các giao thức truyền thông . Các công cụ liên kết mạng kết mạng không dây ợWhố fl hân bổ máy tính Đặc điểm cơ bản của hệ thống truyền thông Truyền thông là một quy trình chuyển các thông điệp từ một điểm này đến điểm khác. Bất kỳ một hệ thống truyền thông nào cũng có 3 phần cơ bản Bộ phận gửi nguồn tạo ra thông điệp và chuyển đi. Bộ phận trung chuyển mang thông điệp. Bộ phận nhận thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN