tailieunhanh - Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1): Phần 2 – ĐH Thủy lợi

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Phương pháp tưới và công nghệ tưới, hệ thống tiêu nước mặt ruộng, bố trí hệ thống thủy lợi, thiết kế đê, tính toán phối hợp nguồn nước cồng trình đầu mối, khảo sát và quy hoạch thủy lợi. nội dung chi tiết. | CHUƠNG 6 - PHUƠNG PHÁP TUỔI VÀ CÔNG NGHÊ TUỔI 157 Chương 6 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI VÀ CÔNG NGHỆ TƯỚI . KHÁỈ QUÁT CHUNG Trong tính toán chế độ tưới chúng ta đã xác định được mức tưới mổi lán. thời gian tưới số lần tưới và mức tưới toàn vụ. Đó là 4 you tỏ cư bản của chê độ tưới để tạo điổu kiện phát triển của cây trổng cho năng suất cao. Để thực hiện các yêu tô này một cách chính xác ta phải xct đen phương pháp tưói và công nghệ tưới tức phương thức đưa nước và phân phối nước lới lận mặt ruộng cung cấp cho cây trổng. Phương pháp và công nghệ tưới cần phải thoả mãn các yêu cầu sau - Bảo đảm cung cấp nước theo đúng chê độ tưới quy định phân bô đổng đều trên diện tích tưới. - Có hệ -SÔ sử dụng nước cao. - Tao điểu kiện thực hiện và phối hợp tốt với các biện pháp canh tác khác. - Nâng cao năng suất tưới trên dổng ruộng. - Có tác dụng cái tạo đất không gây ra xói mòn mặn hoá khu đất tưới . Cóng trình và các thiết bị tưới phải đơn giản dễ quản lý diện tích chiếm đất ít chi phí đầu tư và quản lý khai thác thấp và không gây ảnh hường xấu đến môi trường. Dựa theo phương thức dẫn nước và phân phối nước người la chia ra các phương pháp tưới sau - Phương pháp mặt đất Tưới ngập tưới dải và tưới rãnh. - Phương pháp tưới phun mưa. - Phương pháp tưới nhỏ giọt. - Phương pháp tưới ngấm. Sự lựa chọn các phương pháp tưới phụ thuộc vào các yếu tố sau - Loại cây trỏng và kỹ thuật canh tác - Địa hình tính chất đất đai khu tưới - Khá năng cung cấp và chất lượng của nguồn nưóc - Trình độ cơ giới hoá và công nghiệp hoá - Diổu kiện cung cấp nàng lượng thiết bị tưới - Trình độ khoa học kỹ thuật của cán bộ công nhân quản lý tưới. 158 ỌUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ HÚ THỐNG THỦY LỢI . PHƯƠNG PHÁP TƯÓI MÁT ĐẤT Tưới mặt đất là phương pháp đưa nước tưới từ các kênh dãn đặt ờ dầu ruộng vào trực liêp mill dất cùa cánh đổng rổi ngấm xuống biên thành nước trong đất nước tưới đưực phân phói dén cây trồng ờ các dạng lưới ngập tưới theo rãnh và tưới theo dái. . Tưới ngập cho lúa Là hình thức cung cấp để luôn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN