tailieunhanh - Bài giảng Chính tả: Nghe, viết: Mười năm cõng bạn đi học - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Chính tả: Nghe: viết: Mười năm cõng bạn đi học, phân biệt s/x, ăn/ ăng giúp học sinh luyện phân biệt và viết đúng những tiếng có âm đầu dễ lẫn: s/x, ăn/ ăng. Rèn chữ viết đẹp cho HS. | Bài giảng Tiếng việt 4 MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC CHÍNH TẢ Bài cũ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Chính tả Ngan con Dàn hàng ngang Mang lạnh Ngang trời Chính tả ( nghe- vieát ) Bài mới: Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ? Mười năm cõng bạn đi học Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ? Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh . Bài vieát : ÔÛ xaõ Vinh Quang, huyeân Chieâm Hoaù, tænh Tuyeân Quang, ai cuõng bieát caâu chuyeän caûm ñoäng veà em Ñoaøn Tröôøng Sinh 10 naêm coõng baïn ñeán tröôøng. Quaõng ñöôøng töø nhaø Sinh tôùi tröôøng daøi hôn 4 ki –loâ –meùt, qua ñeøo, vöôït suoái, khuùc khuyûu, gaäp gheành. Theá maø Sinh khoâng quaûn khoù khaên, ngaøy ngaøy coõng baïn Hanh bò lieät caû hai chaân ñi veà. Nhôø baïn giuùp ñôõ, laïi coù chí hoïc haønh, nhieàu naêm lieàn, Hanh laø hoïc sinh tieân tieán, coù naêm coøn tham gia ñoäi tuyeån hoïc sinh gioûi caáp huyeän . Mười năm cõng bạn đi học Chính tả Mười năm cõng bạn đi học lỗi Vở chính tả Luyện tập 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn : Tìm choã ngoài Raïp ñang chieáu phim thì moät baø ñöùng daäy len qua haøng gheá ra ngoaøi. Laùt (sau / xau ), baø trôû laïi vaø hoûioâng ngoài gaàn haøng gheá (raèng / raèn ) : - Thöa oâng ! Phaûi ( chaêng / chaên ) luùc ra ngoaøi toâi voâ yù giaãm vaøo chaân oâng ? -Vaâng, nhöng (sin / xin ) baø ñöøng ( baêng khoaêng / baên khoaên ), toâi khoâng (sao / xao )! - Daï khoâng ! Toâi chæ muoán hoûi ñeå (sem / xem )toâi coù tìm ñuùng haøng gheá cuûa mình khoâng . Chính tả Mười năm cõng bạn đi học Tìm choã ngoài Raïp ñang chieáu phim thì moät baø ñöùng daäy len qua haøng gheá ra ngoaøi. Laùt sau , baø trôû laïi vaø hoûi oâng ngoài gaàn haøng gheá raèng: - Thöa oâng ! Phaûi chaêng luùc ra ngoaøi toâi voâ yù giaãm vaøo chaân oâng ? -Vaâng, nhöng xin baø ñöøng baên khoaên , toâi khoâng sao. - Daï khoâng ! Toâi chæ muoán hoûi ñeå xem toâi . | Bài giảng Tiếng việt 4 MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC CHÍNH TẢ Bài cũ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Chính tả Ngan con Dàn hàng ngang Mang lạnh Ngang trời Chính tả ( nghe- vieát ) Bài mới: Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ? Mười năm cõng bạn đi học Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ? Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh . Bài vieát : ÔÛ xaõ Vinh Quang, huyeân Chieâm Hoaù, tænh Tuyeân Quang, ai cuõng bieát caâu chuyeän caûm ñoäng veà em Ñoaøn Tröôøng Sinh 10 naêm coõng baïn ñeán tröôøng. Quaõng ñöôøng töø nhaø Sinh tôùi tröôøng daøi hôn 4 ki –loâ –meùt, qua ñeøo, vöôït suoái, khuùc khuyûu, gaäp gheành. Theá maø Sinh khoâng quaûn khoù khaên, ngaøy ngaøy coõng baïn Hanh bò lieät caû hai chaân ñi veà. Nhôø baïn giuùp ñôõ, laïi coù chí hoïc haønh, nhieàu naêm lieàn, Hanh laø hoïc sinh tieân tieán, coù naêm coøn tham gia ñoäi tuyeån hoïc sinh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.