tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 16 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 16: Xử lý dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về xử lý dữ liệu, sự phân cấp kho dữ liệu, phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu, hệ thống quản lý tập tin, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu đa phương tiện,. nội dung chi tiết. | Chương 16 XỬ LÝ DỮ LIỆU ĩ Nội dung 610-346 . Khái niệm về xử lý dữ liệu . Sự phân cấp kho dữ liệu . Phương thức chuẩn tổ chức dữ liệu . Hệ thống quản lý tập tin . Hệ quản trị cơ sở dữ liệu . Hệ thống quản lý dữ liệu đa phương tiện . Khai phá kiến thức trong cơ sở dữ liệu . Data Warehousing . Khai phá dữ liệu - Data mining . Một số khái niệm liên quan U KHÁI NIỆM XỬ LÝ DỮ LIỆU o Dữ liệu là một tập hợp các dữ kiện số chữ hình ảnh âm thanh văn bản . không có tổ chức không có ý nghĩa rõ ràng nhưng có thể được sắp xếp để tạo thành những thông tin hữu ích. o Xử lý dữ liệu là một dãy các hành động hoặc các thao tác chuyển đổi các dữ liệu đầu vào thành dữ liệu đầu ra hữu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.