tailieunhanh - Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1): Phần 1 – ĐH Thủy lợi

Giáo trình "Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 1)" gồm 11 chương trình bày những nội dung cơ bản trong quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của 5 chương (từ chương 1 đến chương 5) bao gồm: Những khái niệm cơ bản, quan hệ đất – nước và cây trồng, nguyên lý điều tiết nước ruộng, chế độ tưới và yêu cầu tưới cho các loại cây trồng, chế độ tiêu và yêu cầu tiêu,. nội dung chi tiết. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI PGS. TS. PHẠM NGỌC HẢI GS. TS. TỐNG ĐỨC KHANG - GS. TS. BÙI HIẾU - TS. PHẠM VIỆT HÒA GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THIET KÊ HÊ THÔNG THUỶ LƠI Ồ 11 rrrrr WAterSPS w R u MARD - DANIDA NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI . PHẠM NGỌC HẢI . TỐNG ĐỨC KHANG - . BÙI HIẾU - TS. PHẠM VIỆT HÒA GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG THUỶ LỢI TẬPI w R u WMerSPS MARD - DANIDA NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2006 Các tác giả đã biên soạn giáo trình này dựa trên đé cương môn học các tài liệu giảng dạy với sự hỗ trơ của các chuyên gia tư vấn quốc tế. Giáo trình do . Nguyễn Quang Đoán - Trường Đại học Đà Nắng và . Hà Lương Thuần-Viện Khoa học Thủy lợi Hà nội phản biện. Hội đổng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Thuỷ lợi đã phê chuẩn cho xuất bản giáo trình này theo Quyết định số 1460 QĐ-ĐHTL-HĐKH ĐT ngày 20 03 2005. Tiểu hợp phần HỖ trợ tăng cường năng lực cho Trường Đại học Thủy lợi thuộc Chương trình Hỗ trợ ngành nước của DAN IDA đã tài trợ kinh phí cho tư vấn quốc tế trong nước và in ấn giáo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.