tailieunhanh - Báo cáo " Vai trò của các tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam "

Vai trò của các tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam | UOL THÔNG TIN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG vì MỤC TIÊU LỢI NHUẬN TRONG CUNG ỨNG DỊCH vụ sự NGHIỆP CÔNG TẠI VIỆT NAM Ngô Minh Tuấn Cung ứng hiệu quả dịch vụ sự nghiệp công1 cho toàn xã hội là một trong những chức năng cơ bản của mọi Nhà nưổc. Tuy nhiên để đem lại hiệu quả cho toàn xã hội Nhà nước không nhất thiết là người trực tiếp duy nhất tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đặc biệt đốì vổi hàng hóa công không thuần túy như y tế giáo dục. bởi vì sẽ dâh đến tính thiếu cạnh tranh trong việc cung ứng dịch vụ này. Trên thế giối hiện nay để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình Nhà nước có thể lựa chọn các phương thức khác nhau để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công như 2 i Nhà nước trực tiếp cung ứng dịch vụ. Đây là hình thức cung ứng phô biến của các nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa ỉi Thực hiện ủy quyền. Đây là hình thức Nhà nước cho phép các tô chức đơn vị cá nhân ngoài khu vực Nhà nước được thực hiện việc cung cấp một sô hàng hóa dịch vụ vốn thuộc quyền quản lý của Nhà nước dựa trên các quy định pháp lý đầy đủ iỉi Hợp danh hoặc liên doanh. Đây là một hình thức Nhà nưổc có thể bỏ vốn cùng tham gia với các tô chức xã hội tư nhân trong suốt quá trình sản xuất cung cấp các hàng hóa dịch vụ sự nghiệp công cho ngưòi dân. iv Hợp đồng mua từ bên ngoài. Trong nhiều trường hợp Nhà nước không trực tiếp đứng ra tô chức các cơ sỗ thành lập các công ty để cung cấp các dịch vụ cho người dân mà dùng ngân sách nhà nước NSNN ký hợp đồng theo yêu cầu đơn đặt hàng với các chủ thể khác để mua các dịch vụ này cung cấp cho người dân và giữ quyền kiểm soát thông qua hợp đồng. v Thực hiện các ưu đãi. Hình thức cung ứng dịch vụ này do các tô chức xã hội và tư nhân cung cấp các hàng hóa dịch vụ sự nghiệp công trong điều kiện Nhà nước tạo điều kiện ưu đãi như miễn giảm thuế hỗ trợ cơ sở hạ tầng. hỗ trợ các tô chức cung cấp có cơ hội kinh doanh có lợi nhuận để bù vào khoản thất thu khi các tổ chức tham gia cung cấp các hàng hóa dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội. Gần đây .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.