tailieunhanh - CHỦ ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN (TƯƠNG QUAN CHUỖI)

Tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hay không gian. Nếu trong mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan thì E(Ui, Uj) ≠ 0 (I ≠ j) Nói một cách khác phần nhiễu gắn với một quan sát nào đó thì không bị ảnh hưởng bởi thành phần của quan sát khác. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN