tailieunhanh - Ebook Chúng ta là ai ? Phần 1 – GS.TS. Đoàn Xuân Mượu

Cuốn sách "Chúng ta là ai?" là một hệ thống những kiến thức, những hiện tượng tự nhiên và xã hội quan trọng hiển hiện trong lịch sử phát triển loài người mà chúng ta nhân được. Phần 1 của cuốn sách trình bày mội dung: Loài người từ đâu? các nền văn minh nhân loại, chiến tranh và chết chóc, văn hóa phục hưng kỷ nguyên, khai sáng. nội dung chi tiết. | . ĐOÀN XUÂN Mượu . ĐOÀN XUÂN Mượư .Sinh ngày 11-11-1931 Quê quán Quảng Tiên Quảng Trạch Quảng Binh. Đảng viên 60 năm tuổi Đảng Cán bộ lão thành cách mạng. Một trong 50 Đảng viên đầu tiên được Đảng và Chinh phủ Việt Nam chọn gửi học Đại học ở Liên Xô cũ . CHÚNG TA LÀ AI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN