tailieunhanh - Báo cáo " Xây dựng năng lực của cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp "

Xây dựng năng lực của cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp | KINH NGHIỆM THỰC TIỄN L XÂY DỰNG NĂNG Lực CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TRONG DOANH NGHIỆP Trần Thị Vân Hoa Với vị trí trung gian - cấp giữa cán bộ quản lý cấp trung đã và đang có một vai trò hết sức quan trọng trong việc khai thác và sử dụng những nguồn lực sẵn có để nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Cán bộ quản lý cấp trung CBQLCT có những vai trò rất khác với lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp cũng như nhân viên dưới quyền. Vậy cán bộ quản lý cấp trung có vai trò nhiệm vụ gì và cần những yêu cầu gì về năng lực làm việc Làm thế nào để có thể có một đội ngũ cán bộ Quản lý cấp trung hùng mạnh Những câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp trong bài viết này. 1. Năng lực chuyên môn và năng lực quản lý Có rất nhiều quan niệm khác nhau về năng lực làm việc. Nhưng dù được định nghĩa dưới khía cạnh nào thì năng lực làm việc là khả năng thực hiện được một công việc với một kết quả nhất định. Năng lực làm việc là yếu tố tiềm ẩn trong mồi con người nó có thể do bẩm sình và cũng có thể do quá trình học tập tích lũy và rèn luyện mà có được. Kiến thức và kỹ năng thuần thục đê hoàn thành một công việc cũng chính là năng lực. Kiến thức và kỹ năng chỉ trở thành năng lực khi kiến thức và kỹ năng ấy được sử dụng để thực hiện một công việc và tạo ra được một kết quả nào đó. Năng lực trong một con người được cấu thành bởi các nhân tô kiến thức kỹ năng thực hiện công việc và thái độ trong công việc. Theo Bernard Wyne và David Stringer 1997 năng lực là kỹ năng hiểu biết hành vi thái độ được tích luỹ mà một người sử dụng để đạt được kết quả công việc mong muốn của họ. Năng lực Kỹ năng Hiểu biết Hành vi thái độ làm việc Năng lực làm việc mang đặc trưng của một cá nhân nhất định khi thực hiện một công việc cụ thể nó là tổng hợp kiến thức kỹ năng thái độ của mỗi người nhằm thực hiện tốt công việc được giao. Khi công việc thay đôi thì năng lực làm việc cũng được xem xét lại theo yêu cầu và tính chất của công việc đó. Có những cá nhân có thể có năng lực thực hiện một công việc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.