tailieunhanh - SKKN: Một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3

Giải toán là một thành phần quan trọng trong chương trình giảng dạy môn toán ở bậc tiểu học. Sáng kiến về một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3 dàng cho quý thầy cô tham khảo nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức, rèn luyện kỹ năng tính toán. | PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG TIEU học mỹ hưng ------------o0o----- SÁNG KIẾN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI Toán có Lời văn CHO HỌC SINH Lớp 3 FT1__ HỌ VÀ TÊN Nguyên Thị Tâm CHỨC VỤ Phó hiệu trưởng ĐƠN VỊ Trường tiểu họcMỹ Hưng Năm học 2010 - 2011 B. Nội dung I. CƠ SỞ KHOA HỌC 1 Cơ sở lý luận Giải toán là một thành phần quan trọng trong chương trình giảng dạy mụn toán ở bậc tiểu học. Nội dung của việc giải toán gắn chặt một cách hữu cơ với nội dung của số học và số tự nhiên các số thập phân các đại lượng cơ bản và các yếu tố đại số hình học có trong chương trình. Vì vậy việc giải toán có lời văn có một vị trí quan trọng thể hiện ở cỏc điểm sau a Các khái niệm và các quy tắc về toán trong sách giáo khoa nói chung đều được giảng dạy thông qua việc giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng cố vận dụng các kiến thức rèn luyện kỹ năng tính toán. Đồng thời qua việc giải toán của học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những ưu điểm hoặc thiếu sót của các em về kiến thức kỹ năng và tư duy để giúp các em phát huy hoặc khắc phục. b Việc kết hợp học và hành kết hợp giảng dạy với đời sống được thực hiện thông qua việc cho học sinh giải toán các bài toán liên hệ với cuộc sống một cách thích hợp giúp học sinh hình thành và rèn luyện những kỹ năng thực hành cần thiết trong đời sống hàng ngày giúp các em biết vận dụng những kỹ năng đó trong cuộc sống. c Việc giải toán góp phần quan trọng trong việc xây dựng cho học sinh những cơ sở ban đầu của lòng yêu nước tinh thần quốc tế vô sản thế giới quan duy vật biện chứng việc giải toán với những đề tài thích hợp có thể giới thiệu cho các em những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta và các nước Anh em trong công cuộc bảo vệ hoà bình của nhân dân thế giới góp phần giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường phát triển dân số có kế hoạch . Việc giải toán có thể giúp các em thấy được nhiều khái niệm toán học ví dụ các số các phép tính các đại lượng . đều có nguồn gốc trong cuộc sống hiện thực trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN