tailieunhanh - Bài giảng Giảng dạy Sinh học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” - TS. Ngô Văn Hưng

Bài giảng Giảng dạy Sinh học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những đặc trưng của phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) trong dạy học Sinh học; điểm giống nhau và những điểm khác biệt giữa phương pháp BTNB và một số phương pháp dạy học tích cực khác; kỹ năng tổ chức tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB. | Giảng dạy Sinh học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TS. NGÔ VĂN HƯNG - BỘ GDĐT GiẢNG DẠY KHOA HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG Mme Maryvonne STALLAERTS, professeur agrégé de sciences naturelles, docteur en écologie, formatrice « La Main à la Pâte », « rencontres du Vietnam » Mme Elizabeth PLE, professeur de sciences physiques à l’Université de Reims /IUFM de Champagne Ardennes, formatrice « la Main à la pâte » Phương pháp “Bàn tay nặn bột” Mục tiêu Học viên có khả năng: Phân tích để rút ra được những đặc trưng của Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Sinh học. So sánh, tổng hợp để rút ra được những điểm giống nhau và những điểm khác biệt giữa Phương pháp “Bàn tay nặn bột” và một số phương pháp dạy học tích cực khác. Rèn luyện kỹ năng tổ chức tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB. Tiến trình hoạt động Hoạt động 1: Khảo sát ban đầu Hoạt động 2 Khởi động Hoạt động 3 : Tìm hiểu đặc trưng của Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Sinh học Hoạt động 4: Phân nhóm chuẩn bị bài cho ngày hôm sau Khảo sát ban đầu Mục tiêu : Khảo sát những hiểu biết ban đầu của học viên về Phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Thực hiện: Bước 1: Báo cáo viên chuẩn bị sẵn “Phiếu khảo sát“ và phát cho mỗi học viên một bản. Bước 2: Học viên hoàn thành phiếu khảo sát. Bước 3: Báo cáo viên thu phiếu khảo sát, phân tích dữ liệu và chia sẻ kết quả vào ngày hôm sau. Khởi động Hợp tác quốc tế trong chương trình Bàn tay nặn bột Các quốc gia tham dự Sénégal Afghanistan Hy Lạp Chili Trung Quốc Các hình thức hành động khác nhau Phổ biến các kinh nghiệm và đổi mới của khoa học giáo dục, đặc biệt trong chính tổ chức quốc tế (IPA, UNESCO .) và giám hộ của giáo dục quốc dân và nghiên cứu. Đào tạo giảng viên nước ngoài Cung cấp quyền đối với tài nguyên miễn phí cho dịch thuật. Trao đổi các thực hành. Sáng tạo của "Mirrors" Các thực hành Phát triển các dự án hợp tác quốc tế và những thách thức giữa sinh viên từ các nước khác nhau. Bàn tay nặn bột tại Việt Nam Tháng 10 | Giảng dạy Sinh học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TS. NGÔ VĂN HƯNG - BỘ GDĐT GiẢNG DẠY KHOA HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG Mme Maryvonne STALLAERTS, professeur agrégé de sciences naturelles, docteur en écologie, formatrice « La Main à la Pâte », « rencontres du Vietnam » Mme Elizabeth PLE, professeur de sciences physiques à l’Université de Reims /IUFM de Champagne Ardennes, formatrice « la Main à la pâte » Phương pháp “Bàn tay nặn bột” Mục tiêu Học viên có khả năng: Phân tích để rút ra được những đặc trưng của Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Sinh học. So sánh, tổng hợp để rút ra được những điểm giống nhau và những điểm khác biệt giữa Phương pháp “Bàn tay nặn bột” và một số phương pháp dạy học tích cực khác. Rèn luyện kỹ năng tổ chức tiến trình dạy học theo phương pháp BTNB. Tiến trình hoạt động Hoạt động 1: Khảo sát ban đầu Hoạt động 2 Khởi động Hoạt động 3 : Tìm hiểu đặc trưng của Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Sinh học Hoạt động 4: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN