tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 13 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 13: Cài đặt và vận hành hệ thống" có cấu trúc gồm 5 phần trình bày các nội dung: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình, biên soạn tài liệu, thay đổi thành hệ thống mới, đánh giá hệ thống, bảo trì hệ thống. . | CHƯƠNG 13 CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NỘI DUNG KIỂM THỬ VÀ GỠ LỖI CHƯƠNG TRÌNH LOGO BIÊN SOẠN TÀI LIỆU THAY ĐỒI THÀNH HỆ THỐNG MỚI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BẢO TRÌ HỆ THỐNG Định nghĩa - Definition of Testing and Debugging Kiểm thử là một quá trình đảm bảo rằng chương trình sẽ thực hiện được nhiệm vụ được giao Gỡ lỗi là một quá trình tìm và loại bỏ lỗi chương trình. Các loại lỗi của chương trình - Types of Program Errors Lỗi cú pháp - Syntax Errors Là các lệnh trong chương trình không tuân theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình đó Ví dụ C 5 4 Lỗi trong C nhưng lại đúng trong Pascal Lỗi Logic - Logic Errors Chương trình vẫn được biên dịch và thực hiện thành công nhưng kết quả không chính xác. Ví dụ Thay vì C 5 4 Lại đánh C 5-4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    141    0    23-07-2024
54    126    0    23-07-2024