tailieunhanh - Báo cáo " Một số giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở những vùng chậm phát triển "

Một số giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở những vùng chậm phát triển | MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ở NHỮNG VÙNG CHẬM PHÁT TRIỂN Phan Huy Đường Kinh tế học cho rằng thị trường là sự biểu hiện thu gọn của một quá trình mà thông qua đó quyết định của các gia đình về tiêu dùng cái gì quyết định của các công ty về sản xuất cái gì sản xuất như thế nào sản xuất bao nhiêu và các quyết định của người lao động về việc làm cho ai trong bao lâu đều được dung hoà bằng sự điều chỉnh giá cả của hàng hoá và giá cả sức lao động. Kinh tế thị trường được coi là sản phẩm của vàn minh nhân loại. Kinh tế thị trường là phương thức tổ chức hay cơ chế vận hành của nền kinh tế trong đó quá trình phân phôi tài nguyên lao động và lợi ích vật chất đều dựa trên cơ sở các quan hệ cung-cầu thị trưòng và do các quy luật của trao đổi và lưu thông hàng hoá chi phối. Ngày nay các nước tiến hành hiện đại hoá hay tăng tốc đều chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đúng mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới ở Việt Nam và sự chuyển đổi nền kinh tế của một sô nước trong khu vực có thể nói kết quả trên đây là cả một quá trình phát triển không ngừng của tư duy nhận thức từ không thừa nhận đến thừa nhận sản xuất hàng hoá từ thừa nhận sản xuất hàng hoá có giói hạn đến thừa nhận phải ra sức phát triển sản xuất hàng hoá từ thừa nhận kinh tế hàng hoá có kế hoạch đến thừa nhận kinh tế hàng hoá có sự quản lý của Nhà nưổc theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hiện nay là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có thể khẳng định rằng đây là những bước đột phá quan trọng trong nhận thức luận về chủ nghĩa xã hội hiện thực nói chung và phát triển kinh tế - xã hội nói riêng. Càng đi sâu tổng kết thực tiễn càng thấy rõ cho tới nay thị trường là một phương thức vận hành nền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.