tailieunhanh - Bài giảng Tin học 12 bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Tuyển chọn những bài giảng Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ để quý thầy cô có thêm tài liệu hay, có thể cung cấp được nhiều kiến thức cho các em học sinh. Những bài giảng trong bộ sưu tập thiết kế với nội dung bám sát chương trình học, hình thức trình bày bắt mắt giúp học sinh có thêm tài liệu để tìm hiểu trước bài học và dễ dàng nắm được các kiến thức trọng tâm của các bài. Quý thầy cô cũng có thêm nhiều sự lựa chọn trong quá trình tham khảo tài liệu để thiết kế bài giảng. | 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12 2. Tạo Mẫu Hỏi KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Tạo lập CSDL gồm có những thao tác nào? Khi tạo bảng cần xác định và khai báo cấu trúc như thế nào? Câu 2. Cập nhật CSDL gồm có những thao tác nào? Khi nào thì ta cần xóa một bảng ghi trong CSDL quan hệ? BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ NỘI DUNG 1. Tạo lập CSDL 2. Cập nhật CSDL thác CSDL CỎC THAO TỎC VớI CSDL QUAN Hệ 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo Thao tác khai thác nào thuận lợi cho việc tổ chức hoặc truy cập các bản ghi theo một trình tự? NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo a) Sắp xếp các bản ghi Dữ liệu được sắp xếp tên theo bảng chữ cái Một hệ CSDL phải tổ chức hoặc cung cấp phương tiện truy cập các bản ghi theo một trình tự nào đó. Ví dụ: NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo Thao tác khai thác nào thu thập thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ đáp ứng nhu cầu của người dùng? NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo Tính tổng điểm, xét kết quả và xếp loại cho các thí sinh b) Truy vấn dữ liệu: là việc khai thác, thu thập thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ đáp ứng yêu cầu của người dùng. Ví dụ: NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo c) Xem dữ liệu Có bao nhiêu cách để xem dữ diệu trên hệ quản trị CSDL quan hệ? NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ . | 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12 2. Tạo Mẫu Hỏi KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Tạo lập CSDL gồm có những thao tác nào? Khi tạo bảng cần xác định và khai báo cấu trúc như thế nào? Câu 2. Cập nhật CSDL gồm có những thao tác nào? Khi nào thì ta cần xóa một bảng ghi trong CSDL quan hệ? BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ NỘI DUNG 1. Tạo lập CSDL 2. Cập nhật CSDL thác CSDL CỎC THAO TỎC VớI CSDL QUAN Hệ 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo Thao tác khai thác nào thuận lợi cho việc tổ chức hoặc truy cập các bản ghi theo một trình tự? NỘI DUNG 2. Tạo Mẫu Hỏi BÀI 11. CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ a). Sắp xếp các bản ghi b). Truy vấn CSDL c). Xem dữ liệu 3. Khai thác CSDL d). Kết xuất báo cáo a) Sắp xếp các bản ghi Dữ liệu được sắp xếp tên theo bảng chữ cái Một hệ CSDL phải tổ chức hoặc cung cấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.