tailieunhanh - Báo cáo "Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào "

Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào | PHẰN PHỐI LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ TRA ở ĐỔNG BẰNG SÔNG cửu LONG NHƯ THẾ NÀO Võ Thi Thanh Lộc Trong những năm gần đây không chỉ chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm trở thành những vấn đề rất quan trọng đôì vói sản xuất và kinh doanh thực phẩm mà các vấn đề liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng và phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nhằm để tăng giá trị gia tăng lợi thế cạnh tranh tăng thu nhập chuỗi bình đẳng thương mại và phát triển bền vững cũng được đặc biệt quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu. Cũng vì lý do này nghiên cứu Phân tích chuỗi giá trị cá ồ đồng bằng sông Cửu Long theo cách tiếp cận tổng hợp của Kaplinsky 2000 Recklies 2001 GTZ ValueLinks 2007 và M4P 2007 đã có những kết quả có ý nghĩa. Thứ nhất nghiên cứu đã mô tả các họat động chuỗi giá trị cá tra như sản xuất mua và bán và xu hướng thị trưòng của từng chủ thể trong chuỗi Nhà cung ứng đầu vào người sản xuất cá thu gom ngưòi mua sỉ và nhà chế biến xuất khẩu . Thứ hai sơ đồ chuỗi giá trị cá tra đã được xác định và bao gồm các chức năng chuỗi các chủ thể tác nhân tham gia chuỗi kênh thị trường nhà hỗ trợ và thúc đẩy chuỗi. Thứ ba phân tích kinh tế chuỗi bao gồm chi phí sản xuất chi phí tăng thêm giá trị gia tăng tổng thu nhập và lợi nhuận chuỗi cũng như tham gia lao động chuỗi của các tác nhân. Cuôì cùng nghiên cứu còn đề cập đến một giải pháp chủ chốt nâng cấp chuỗi nhằm để tăng giá trị gia tăng thu nhập và lợi nhuận cũng như phát triển bền vững ngành cá tra ồ Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. 1. Bôi cảnh Việt Nam VN đứngjthâ ba 3 2 sau Trung Quốc 66 6 và Ấn Độ 6 về nuôi trồng thủy sản của thế giới năm 2006 tấn Dung 2008 . Thật vậy thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế. Sản lượng thủy sản Việt Nam tăng từ tấn năm 2000 lên tấn năm 2005 và tấn năm 2007 trong đó thủy sản nuôi trồng chiếm gần 50 . Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng từ 1 tỷ USD nàm 2000 lên 2 7 tỷ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.