tailieunhanh - Báo cáo " Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo"

Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo | HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ NÔNG DẰN NGHÈO Mai Văn Nam Âu Vi Đức Bài viết tập trung nghiên cứu hiệu quả của đồng vốh vay trên các mặt xã hội cũng như kinh tế. Sô liệu sử dụng trong nghiên cứu này đã được thu thập từ cuộc điều tra trực tiếp với 263 hộ ồ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang vào tháng 06 năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về thu nhập thu nhập bình quân chi tiêu và chi tiêu bình quân của hai đối tượng vay vốn và không vay vốn. Đồng thời kết quả cũng cho thấy các hộ có vay vốn có khả năng thoát nghèo cao hơn các hộ không vay. Kết quả kiểm định Chi bình phương với Sig. 0 000 khẳng định rằng có mối liên hệ giữa vay vô n và khả năng thoát nghèo của các hộ trong tổng thể nghiên cứu. Do kết quả phân tích cho thấy tổng lượng vốn vay và hưóng dẫn sau khi vay vốn có tác động thuận chiều lên hiệu quả sử dụng vốh vay các tổ chức tín dụng nên phát triển nhiều hình thức tín dụng để đưa vốn đến các hộ nông dân đồng thời cần có sự đầu tư khoa học kỹ thuật bằng nhiều hình thức như thông qua các hoạt động khuyến nông để chuyển giao khoa học kỹ thuật hoặc tô chức tập huấn trực tiếp nhất là các dự án cho vay phát triển sản xuất . nhằm giúp cho ngưòi vay sử dụng vốn vay hiệu quả. Nông nghiệp giữ một vai trò qua . trọng trong nền kinh tế của các nước đang phát triển và thu hút phần lón lực lượng lao động. Tuy nhiên nông hộ ỏ các nước đang phát triển phải đối mặt với vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ bỗi vì thu nhập thấp người nông dân không đủ vốh trang bị kỹ thuật mới mà buộc phải áp dụng các phương thức canh tác truyền thông và kết quả là năng suất và thu nhập cũng thấp. Tín dụng được xem là một công cụ có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này theo Trần Thọ Đạt 1998 . Nhu cầu về vốh của người nông dân ngày càng đa dạng và cấp bách thực tế nông dân đã gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế do vấn đề thiếu vốh để đầu tư thiếu trang thiết bị kỹ thuật thiếu thông tin . do đổ vốn tín dụng trong nông thôn là rất cần thiết. Vì vậy việc nghiên cứu vai

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN