tailieunhanh - Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc

Bài thuyết trình Dân tộc và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc nêu lên khái niệm dân tộc; những đặc trưng cơ bản của dân tộc; xu hướng phát triển của dân tộc; quan điểm của Mác - Lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc; đặc điểm quan hệ dân tộc Việt Nam. | DÂN TỘC VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG,NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC GVHD: Nguyễn Trung Dũng Nhóm 8: Nguyễn Thị Mận Trần Thị Kim Thoa Lê Thị Hồng Vân Triệu Thị Thu Hà Trần Thị Bích Trâm Trần Thị Trang Lê Thị Hằng KHÁI NIỆM DÂN TỘC: NGHĨA HẸP NGHĨA RỘNG HẸP Dân tộc chỉ một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có chung sinh hoạt kinh tế, có ngôn ngữ riêng, có những nét đặc thù về văn hóa,xuất hiện sau bộ lạc, bộ tộc; kế thừa phát triển cao hơn những nhân tố tộc người ở bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý tự giác tộc người của dân cư tộc người đó. RỘNG: Dân tộc chỉ một cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung và có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị,kinh tế, truyền thống văn hóa và truyền thống đấu tranh chung trong suốt quá trình lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước VỀ KINH TẾ VỀ LÃNH THỔ VỀ NGÔN NGỮ VỀ VĂN HÓA NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÂN TỘC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC: Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rằng,chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội,khi tình trạng áp bức giai cấp, tình trạng người bóc lột bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc bị xóa bỏ QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LENIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC CÁC DÂN TỘC HOÀN TOÀN BÌNH ĐẲNG CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC QUYỀN TỰ QUYẾT NỘI DUNG: Quyền dân tộc tự quyết trước hết là tự quyết về chính trị: Quyền thành lập một quốc gia độc lập. Quyền các dân tộc tự nguyện liên hiệp lại thành một liên bang trên cơ sở bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ (quyền liên hiệp) LIÊN HIỆP CÔNG NHÂN TẤT CẢ CÁC DÂN TỘC NỘI DUNG: Giai cấp công nhân thuộc các dân tộc khác nhau đều thống nhất , đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc. Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc DÂN TỘC TỰ QUYẾT DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG DÂN TỘC VIỆT NAM ĐẶC ĐIỂM QUAN HỆ DÂN TỘC VIỆT NAM Đoàn kết,đoàn kết,đại đoàn kết Thành công,thành công,đại thành công CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC chính sách phát triển kinh tế hàng hóa ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, bảo đảm cho đồng bào các dân tộc khai thác được thế mạnh của địa phương để làm giàu cho mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. trọng lợi ích, truyền thống,văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc; từng bước nâng cao dân trí đồng bào dân tộc, hải đảo tục phát huy truyền thống đoàn kết và đấu tranh kiên cường của dân tộc vì sự nghiệp dân giàu nươc mạnh, chống tư tưởng dân tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, nghiêm cấm mọi hành vi miệt thị và chia rẽ dân tộc cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; đồng thời giáo dục tinh thần đoàn kết hợp tác cho cán bộ các dân tộc. Thanks for listening!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.