tailieunhanh - Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó - Vũ Hữu Đức

 Bài giảng Rủi ro kiểm toán: Đánh giá và đối phó có nội dung trình bày khái niệm, mô hình rủi ro tài chính, mô hình rủi ro kinh doanh, giới thiệu ISA 315 và ISA 330. Bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Kiểm toán, kế toán và những ai quan tâm đến vấn đề trên. | 8 25 2012 Vũ Hữu Đức 2012 1 8 25 2012 KHAI NIỆM RRKT Theo VSA 400 ISA 400 . rủi ro do kiểm toan viên va công ty kiểm toan đưa ra y kiên nhận xểt khong thích hợp khi bao cao tai chính đa được kiểm toan con co nhưng sai sot trong yêu. 3 LỊCH SỬ HÌNH THANH Nhạn dang các nhan to va cac biểủ hiển rủi ro Hể tho ng hoa cac nhan to va mo i quan hể giưa chủng Nha n manh anh hưông của moi trượng kinh doanh 4 Vũ Hữu Đức 2012 2 8 25 2012 TAI SAO LAI KIỂM TOAN DựA TRÊN RỦI RO Tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro cho phép KTV đảm báo đựợc tính hựủ hiêủ vá hiêủ quá của củộc kiếm toán. Khô i lựợng vá qủy mo củá các giáo dịch ngáy cáng lớn Sự tiến bo củá khoá hoc vá cong nghê tác động đến moi trựớng kinh doánh củá cá cong ty kiểm toán vá khách háng Sự cánh tránh giựá các cong ty kiểm toán dán đê n yêủ cáủ phái giám phí kiểm toán 5 MO HÌNH RỦI RO TAI CHÍNH Thự nghiêm cớ bán RRTT Khá náng GL SS thám nháp váo hê tho ng kê toán giá sự khong co KSnB RRKS Khá náng GL SS khong đựớc HTKSNB phát hiên sựá chựá kịp thới RRPH Khá náng GL SS khong đựớc KTV phát hiên kịp thới thong qủá các TNCB RRKT Khá náng GL SS ton tại trong BCTC đá kiêm toán xác định lá trủng thực Vũ Hữu Đức 2012

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.