tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 12 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 12: Ngôn ngữ máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tự với ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ máy tính, hợp ngữ, ngôn ngữ cấp cao, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, một số ngôn ngữ lập trình cấp cao,. . | Chương 12 NGÔN NGỮ MÁY TÍNH Nội Dung . Tương tự với ngôn ngữ tự nhiên . Ngôn ngữ máy tính . HỢp ngữ . Ngôn ngữ cấp cao . Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng . Một số ngôn ngữ lập trình cấp cao . Các ngôn ngữ lập trình cấp cao khác . Đặc trưng của một ngôn ngữ lập trình . Cách lựa chọn một ngôn ngữ lập trình cho một ứng dụng . Các khái niệm liện quan khác Mã máy thông qua ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ máy tính là một biện pháp để giao tiếp dùng để truyền đạt thông tin giữa người và máy tính Tất cả ngôn ngữ máy tính có từ ngữ riêng của chúng. Khác biệt chủ yếu giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ tự nhiên có từ vựng lớn nhưng đa số ngôn ngữ máy tính sử dụng rất hạn chế hoặc hạn chế từ vựng. Ngôn ngữ máy tính có thể phân thành các loại sau 1. Ngôn ngữ máy tính 2. Hợp ngữ _ Nqâa aũ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.