tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 26

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 26', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x C 2x 3 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị C sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox Oy lần lượt tại các điểm A và B đồng thời đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua góc tọa độ O 0 0 . Câu II 3 điểm 1. Giải phương trình 2 sin 6 x - 2 sin 4 x V3cos2 x V3 sin 2 x 8x3 - y - 3y2 5y- 4x 3 Ự2 x y 5 2 x 2 2. Giải hệ phương trình 3. Tính tích phân 2J2 I Ị 1 3x- x3 2011 x dx Câu III 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A AB 2 . Gọi I là trung uu uuu điểm của BC hình chiếu vuông góc H của S lên mặt đáy ABC thỏa mãn ỈA -2IH góc giữa SC và mặt đáy ABC bằng 600. Hãy tính thể tích khối chóp và khoảng cách từ trung điểm K của SB tới SAH . Câu IV 1 điểm Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm với x 2 x y 3 Vx2 3 yỊyy 5 m PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn Câu Va 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các . . . - í _ 2 9 1 đường tròn C x-1 ý 2 và . í _ 2 _ 2 . . r . . . . C2 x- 2 y- 2 4 . Viết phương trình đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn C1 và cắt đường tròn C2 tại hai điểm M N sao cho MN 2J2 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB và tọa độ các đỉnh A 1 -1 -2 B -1 1 0 C 0 -1 2 . Xác định tọa độ đỉnh D. Câu VIa 1 điểm Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất thỏa mãn z 1 - 5i z 3 - i 5 2 B. Theo chương trình nâng cao Câu Vb 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 12 tâm 9 3ì . . . 11 Ỷ I và trung điểm của cạnh AD là M 3 0 . Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d x - z và mặt phẳng P 2x y- 2z 2 0. Lập phương trình mặt cầu 5 có tâm nằm trên đường thẳng d có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với P và đi qua điểm A 1 -1 1 . Câu VIb 1 điểm Tìm số nguyên dương n biết 2cỊn 1 - 1 . -1 k k k-1 2k2 cỊn 1 . - 2n 2n