tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 26

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 26', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x C 2x 3 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị C sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox Oy lần lượt tại các điểm A và B đồng thời đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua góc tọa độ O 0 0 . Câu II 3 điểm 1. Giải phương trình 2 sin 6 x - 2 sin 4 x V3cos2 x V3 sin 2 x 8x3 - y - 3y2 5y- 4x 3 Ự2 x y 5 2 x 2 2. Giải hệ phương trình 3. Tính tích phân 2J2 I Ị 1 3x- x3 2011 x dx Câu III 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A AB 2 . Gọi I là trung uu uuu điểm của BC hình chiếu vuông góc H của S lên mặt đáy ABC thỏa mãn ỈA -2IH góc giữa SC và mặt đáy ABC bằng 600. Hãy tính thể tích khối chóp và khoảng cách từ trung điểm K của SB tới SAH . Câu IV 1 điểm Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm với x 2 x y 3 Vx2 3 yỊyy 5 m PHẦN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình chuẩn Câu Va 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các . . . - í _ 2 9 1 đường tròn C x-1 ý 2 và . í _ 2 _ 2 . . r . . . . C2 x- 2 y- 2 4 . Viết phương trình đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn C1 và cắt đường tròn C2 tại hai điểm M N sao cho MN 2J2 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB và tọa độ các đỉnh A 1 -1 -2 B -1 1 0 C 0 -1 2 . Xác định tọa độ đỉnh D. Câu VIa 1 điểm Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất thỏa mãn z 1 - 5i z 3 - i 5 2 B. Theo chương trình nâng cao Câu Vb 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 12 tâm 9 3ì . . . 11 Ỷ I và trung điểm của cạnh AD là M 3 0 . Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d x - z và mặt phẳng P 2x y- 2z 2 0. Lập phương trình mặt cầu 5 có tâm nằm trên đường thẳng d có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với P và đi qua điểm A 1 -1 1 . Câu VIb 1 điểm Tìm số nguyên dương n biết 2cỊn 1 - 1 . -1 k k k-1 2k2 cỊn 1 . - 2n 2n

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.